Hóa lớp 12 - Chương 5 - Bài 5: Kim loại tác dụng với dung dịch muối - HocHay


Đăng bởi Thanh Huyền | 18/03/2021 | 170
Hóa lớp 12 - Chương 5 - Bài 5: Kim loại tác dụng với dung dịch muối - HocHay

Video Kim loại tác dụng với dung dịch muối - HocHay

Video Kim loại tác dụng với dung dịch muối - HocHay

Kim loại tác dụng với 1 muối

Thứ tự cặp oxi hóa- khử:

$\dfrac{A^{m^+}}{A}$ $\dfrac{B^{n^+}}{B}$

Kim loại + muối → muối mới + kim loại mới

Điều kiện của phản ứng:

- A phải đứng trước B trong dãy điện hóa.

- Muối B phải tan:

Ví dụ: Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

Nhưng: Fe + Al3+  không xảy ra do tính khử của Fe yếu hơn Al3+

Hay Cu + AgCl không xảy ra do AgCl không tan

Phương pháp giải:

+) Sử dụng tăng giảm khối lượng

- Nếu  thì khối lượng thanh kim loại A tăng: Độ tăng khối lượng =  

- Nếu  thì khối lượng thanh kim loại A giảm: Độ giảm khối lượng =  

+) Sử dụng bảo toàn e: ne kim loại cho = ne cation nhận

Kim loại tác dụng với 2 muối

Thứ tự cặp oxi hóa – khử:

$\dfrac{A^{p^+}}{A}$ $\dfrac{B^{n^+}}{B}$ $\dfrac{C^{m^+}}{C}$ 

Điều kiện của phản ứng:

- A phải đứng trước B và C trong dãy điện hóa.

- Muối  phải tan.

Phương pháp giải

- Nếu biết số mol ban đầu của , ta chú ý đến thứ tự phản ứng và sử dụng bảo toàn e

- Nếu biết số mol ban đầu của nhưng không biết số mol ban đầu của A ta có thể dùng phương pháp mốc so sánh nếu biết khối lượng của chất rắn sau phản ứng (m):

- Mốc 1 (vừa đủ phản ứng 1.): mrắn = 

- Mốc 2 (vừa đủ phản ứng 2.): mrắn = 

So sánh m với m1 và m2 :

kim loai tác dụng với 1 muối

Như vậy có 3 trường hợp có thể xảy ra:

+ Trường hợp 1: Nếu m <  dư  chỉ có phản ứng 1. Dung dịch sau phản ứng có  ,chưa phản ứng và  dư. Chất rắn sau phản ứng chỉ có .

+ Trường hợp 2: Nếu  < m <  xong phản ứng 1, phản ứng 2 xảy ra một phần dư . Dung dịch sau phản ứng có  , dư. Chất rắn sau phản ứng có C và B.

+ Trường hợp 3: Nếu  m >  xong phản ứng 1, xong phản ứng 2 dư A. Dung dịch sau phản ứng có . Chất rắn sau phản ứng có , B và A dư.

Hỗn hợp 2 kim loại tác dụng với 1 muối

Thứ tự cặp oxi hóa – khử

$\dfrac{A^{m^+}}{A}$ $\dfrac{B^{n^+}}{B}$ $\dfrac{C^{p^+}}{C}$ 

+) Điều kiện của phản ứng:

- A , B phải đứng trước C trong dãy điện hóa.

- Muối Cp+ phải tan.

+) Phương pháp giải

- Nếu biết số mol ban đầu của A, B, Cp+ ta chỉ cần chú ý đến thứ tự phản ứng trên và sử dụng bảo toàn e

- Nếu biết số mol ban đầu của A, B nhưng không biết số mol ban đầu của Cp+ ta có thể dùng phương pháp mốc so sánh nếu biết khối lượng của chất rắn sau phản ứng (m):

- Mốc 1 vừa đủ phản ứng 1: mrắn 

- Mốc 2 vừa đủ phản ứng 1 và 2: mrắn

So sánh m với mvà m2, có 3 trường hợp có thể xảy ra:

+ Trường hợp 1: Nếu  <  chỉ có phản ứng 1, dư A, hết Cp+. Dung dịch sau phản ứng có Am+. Chất rắn sau phản ứng chỉ có C, B chưa phản ứng và A dư.

+ Trường hợp 2: Nếu  <  <  A hết, B dư, Cp+ hết. Dung dịch sau phản ứng có Am+, Bn+. Chất rắn sau phản ứng có C và B dư.

+ Trường hợp 3: Nếu   > m2 A hết, B hết, Cp+ dư . Dung dịch sau phản ứng có Am+, Bn+, Cp+  dư. Chất rắn sau phản ứng chỉ có C.

Hai kim loại tác dụng với hai muối

Đây là bài toán khá phức tạp chúng ta không thể làm bằng cách xét từng trường hợp có thể xảy ra.

+) Nếu biết số mol của các kim loại và cation chúng ta chúng ta chỉ cần làm theo thứ tự phản ứng.

+) Nếu không biết số mol ban đầu thì phải dựa vào số ion tồn tại trong dung dịch sau phản ứng để dự đoán chất nào hết chất nào dư.

+) Áp dụng phương pháp bảo toàn electron :

            ∑ne cho (2 kim loại) = ∑ne nhận (2 muối)

Ví dụ: cho Mg và Fe tác dụng với hỗn hợp Cu2+, Ag+

Ta có thứ tự các cặpp oxi hóa – khử :

$\dfrac{Mg^{2^+}}{Mg}$ $\dfrac{Fe^{2^+}}{Fe}$ $\dfrac{Cu^{2^+}}{Cu}$ $\dfrac{Ag^+}{Ag}$

Phản ứng xảy ra đầu tiên:  

Nếu Mg dư hết Ag+:     

Nếu Mg hết, dư Cu2+:  

Hóa lớp 12 - Chương 5 - Bài 5: Kim loại tác dụng với dung dịch muối - HocHay


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019