Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 - Process Diagram (Quy trình) - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 26/04/2021 | 4858
Hướng dẫn chi tiết cách viết IELTS Writing Task 1 - Process Diagram (Quy trình) | Học Hay

Biểu đồ quy trình (Process Diagram) IELTS Writing Task 1 là gì?

Biểu đồ quy trình thông tin cho người đọc biết được cách một thứ gì đó được tạo ra. Biểu đồ thường bao gồm nhiều giai đoạn, nhiều bước, bắt đầu từ những nguyên liệu khác nhau để dẫn đến sản phẩm cuối cùng. 

Việc nắm rõ quy trình hoạt động rất quan trọng vì đối với dạng bài này, nếu bạn không biết cách phân tích, bạn có thể viết sai toàn bộ bài viết của mình. Thông thường các biểu đồ sẽ không sắp xếp tất cả mọi thứ theo một trình tự tự nhiên, do đó chúng không hề dễ nhận biết nếu các bạn chỉ xem thoáng qua. Để nắm rõ các bạn cần phải xem kỹ quy trình, từng giai đoạn một từ điểm bắt đầu đến khi kết thúc. 

Cách phân tích biểu đồ quy trình (Process Diagram) trong IELTS Writing Task 1:

Bước 1: Khi nhìn vào một biểu đồ quy trình (Process Diagram) là phải xác định điểm đầu và điểm cuối. Mũi tên đầu tiên đi từ đâu và mũi tên cuối cùng hướng đến đâu.

Bước 2: Bạn nên xác định xem có mũi tên nào chỉ ra 2 nhánh khác nhau không, hay có 2 chiều hoạt động diễn ra cùng một lúc. Tốt nhất nên đánh dấu, khoanh tròn những điểm này để tránh nhầm lẫn. 

Bước 3: Đi sâu hơn vào từng bước, bạn trả lời những câu hỏi sau:

- Quy trình này bao gồm mấy bước?

- Việc gì xảy ra ở từng bước?

Để tránh làm rối thông tin và gây khó cho việc chọn lọc, với mỗi bước bạn gạch dưới danh từ chỉ chủ thể ở bước đó và nếu có thể xác định thêm động từ đi kèm để làm rõ hoạt động diễn ra cho bước đó.

Hướng dẫn ví dụ cụ thể dựa trên biểu đồ sau:

- Bước 1: xác định điểm đầu và điểm cuối

Điểm đầu: cô gái ném lon nước đã dùng rồi vào thùng rác tái chế

Điểm cuối: những lon nước được đóng nước mới và tiếp tục bán

=> đây là quy trình tái chế lon nước đã dùng thành lon mới

- Bước 2: xác định các nhánh của quy trình (nếu có)

Biểu đồ này đơn giản, không có nhánh

- Bước 3: nhìn chi tiết biểu đồ

Mũi tên đầu, chủ thể là "used cans" được "collect" bằng xe tải

Mũi tên hai, "used cans" tiếp tục được "clean, sort, shred" và "compress" tại nhà máy

Mũi tên ba, "used cans" lại tiếp tục được "heat" và "melt"

Mũi tên bốn, sau khi được nấu chảy những lon nước đã thành "liquid" (chất lỏng) được "roll" thành cuộn "metal" (kim loại) với độ dày từ 2.5mm - 6mm

Mũi tên năm, cuộn kim loại "metal" được "recycle" thành lon nước mới

Mũi tên sáu, "recycled can" (lon nước tái chế) được sử dụng lại "reuse"

*Chú ý: khi xác định các danh từ và động từ của chủ thể, nếu biểu đồ không có sẵn bạn phải tự tìm từ ngữ thích hợp vì các bước trong một quá trình luôn luôn có chủ thể và hành động

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 1 – Process Diagram:

Cấu trúc bài viết của Process Diagram cũng tuân theo khuôn mẫu thông thường của dạng bài Writing Task 1, bao gồm 3 phần chính: Introduction, Overview, Body.

 

Với phần Introduction, tương tự với các dạng biểu đồ khác, bạn chỉ cần dùng từ đồng nghĩa để viết lại đề bài. 

 

Với phần Overview: vì dạng biểu đồ quy trình câu hỏi đề bài khác hẳn với các loại biểu đồ khác nên phần Tóm tắt bạn viết cũng khác.

Đối với dạng bài này, thay vì nêu lên xu hướng thay đổi, bạn chỉ cần trả lời 2 câu hỏi sau trong phần Overview:

1 – Quy trình này gồm mấy giai đoạn chính

2 – Giai đoạn đầu là gì? Giai đoạn cuối là gì?

 

Với phần thân bài: miêu tả chi tiết các bước của quy trình: chủ thể là gì, hoạt động gì diễn ra và chủ thể biến đổi như thế nào. Tốt nhất nên nhóm các bước lại để thành 2 đoạn văn miêu tả chính, tránh tình trạng viết quá dài.

Khi viết phần thân bài của quy trình, bạn bắt buộc phải dùng các từ nối miêu tả quá trình để giúp mạch văn được mượt mà, mạch lạc.

Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1 – Process Diagram:

You should spend about 20 minutes on this task.

The diagram below shows the recycling process of aluminium cans.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

- Introduction: dùng từ đồng nghĩa viết lại đề bài

shows = illustrates 

the recycling process of aluminium cans = how aluminium cans are recycled (viết lại vế câu bằng cách dùng thể bị động)

 

Xem thêm ngữ pháp Câu bị động trong tiếng Anh tại: 

 

Viết lại câu:

The diagram illustrates how aluminium cans are recycled.

 

- Overview: tóm tắt biểu đồ gồm bao nhiêu bước, điểm đầu, điểm cuối

Biểu đồ gồm 7 bước, bắt đầu từ việc thu nhặt lon nước đã dùng và biến nó thành lon nước mới vào cuối chu trình.

 

Viết câu:

Overall, the process contains seven individual steps, beginning with collecting used cans then turning them into reusing cans at the end.

 

- Body: miêu tả chi tiết từng bước và chia thành 2 đoạn văn

Như đã phân tích ở trên, nếu bạn biết cách phân tích quy trình thì việc viết thân bài trở nên rất dễ dàng.

First, the cans need to be taken to special collection centres instead of being thrown away with normal reuse. The cans are collected from here and taken to a factory where they are first sorted and then cleaned. Next, the cans are shredded and crushed in a special machine.

The metal is then heated to a high enough temperature to allow the aluminium to melt. It is then rolled out flat to a thickness of between 2.5mm and 6 mm, depending on what it is going to be used for. The aluminium is now ready to be recycled into new packagings, such as drink containers. Finally, the new cans are delivered to a soft drinks factory where they are filled. The cans can now be sold to the public and reused. In the UK, 74 per cent of all aluminium cans that are sold are recycled.

Từ vựng dùng để miêu tả dạng bài Process Diagram trong IELTS Writing Task 1:

Các liên từ dùng để miêu tả quá trình:

- First/ Firstly, Second/ Secondly, Third/Thirdly ...... Next/ After that/ Then,  Following that/Followed by,  Subsequently/ Subsequent to that, Finally/ Lastly...

- Where/ From where/ After which/ After that/ Afterward...

- When/ As soon as/ Immediately, Just after that...

- At the beginning, In the end, Just after the beginning, Just before the end...

 

Xem thêm ngữ pháp Từ nối câu trong tiếng Anh tại: https://dethi.hochay.com/tu-noi-cau-cd

 

Các cụm từ dùng để chỉ sự kết thúc của một bước trong quy trình:

- After this step/ stage/ process...

- Once this stage/ step is completed...

 

Các cụm từ dùng để giới thiệu một bước trong quy trình bao gồm những gì:

- The phase/ step/ stage involved...

 

Cách viết về sự lặp lại của một quy trình:

- The cycle/ process then repeats itself.

- The cycle/ process is then repeated.

Lưu ý khi viết dạng bài Process Diagram - Writing Task 1 IELTS:

- Có kỹ năng đọc hiểu biểu đồ quy trình để nắm được thông tin chính xác

- Xác định số bước phù hợp trong 1 bài dài 150 từ, không bỏ sót các bước nào, có thể gộp các bước để viết

- Thì của động từ thường là hiện tại đơn và nên dùng thể bị động khi viết câu vì các quy trình ít khi đề cập đến ai hay vật gì tác động vào chủ thể từng bước.

- Khi đọc process, cần chú ý và khoanh tròn các động từ hoặc những key words có thể biến đổi thành các dạng khác nhau của động từ, ví dụ đề cho động từ thì có thể biến đối thành bị động, hoặc danh từ 

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 – Process Diagram:

Bài viết 1:

You should spend about 20 minutes on this task.

The following diagram shows how greenhouse gases trap energy from the Sun. Write a report for a university lecturer describing the information shown below.

Write at least 150 words.

Hoàn thành bài viết sau với các từ được cho dưới đây:

lead to      release       result in        subsequently          fell         reach         less          decades           amounts          as a result of

 

Energy from the Sun _____ (1) the Earth as heat. Some of this heat energy is _____ (2) radiated into space, while some of it is trapped by greenhouse gases in the atmosphere and reflected back to Earth. This is a natural process, but in recent _____ (3), human activities have _____ (4) an increase in the _____ (5) of greenhouse gases in the atmosphere which is now trapping too much heat.

One of the main greenhouse gases is carbon dioxide, and extra quantities of this _____ (6) into the atmosphere _____ (7) burning fossil fuels as a source of energy in power stations, factories and homes. Exhaust gases from cars and lorries _____ (8) further emissions of carbon dioxide.

Plants serve to remove some of the carbon dioxides from the atmosphere by absorbing it through their leaves. However, as large areas of forest _____ (9) in the Amazon and elsewhere, _____ (10) carbon dioxide is removed in this way.

 

Đáp án:

1. reaches

2. subsequently / then

3. decades

4. led to

5. amounts

6. are released / have been released

7. as a result of

8. result in / have resulted in

9. are felled / are being felled / have been felled

10. less

 

Bài viết 2:

You should spend about 20 minutes on this task.

The diagram below shows how the Australian Bureau of Meteorology collects up-to-the-minute information on the weather in order to produce reliable forecasts.

Write at least 150 words.

 

The figure illustrates the process used by the Australian Bureau of Meteorology to forecast the weather.

There are four stages in the process, beginning with the collection of information about the weather. This information is then analysed, prepared for presentation, and finally broadcast to the public.

Looking at the first and second stages of the process, there are three ways of collecting weather data and three ways of analysing it. Firstly, incoming information can be received by satellite and presented for analysis as a satellite photo. The same data can also be passed to a radar station and presented on a radar screen or synoptic chart. Secondly, incoming information may be collected directly by radar and analysed on a radar screen or synoptic chart. Finally, drifting buoys also receive data which can be shown on a synoptic chart.

At the third stage of the process, the weather broadcast is prepared on computers. Finally, it is delivered to the public on television, on the radio, or as a recorded telephone announcement.

 

(170 words)

 

Band 9 - từ blog của thầy Simon

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthiielts

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019