Hướng dẫn viết Writing Task 2 IELTS - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 08/09/2020 | 3269
Tổng quan và cách viết Writing Task 2 IELTS | Học Hay

Tổng quan về IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 là bài viết luận để trả lời câu hỏi cho một chủ đề nhất định. Người viết hoàn thành bài viết bằng cách đưa ra quan điểm cá nhân, thảo luận về chủ đề, nêu được vấn đề và đưa ra giải pháp khả thi. Bài viết bao gồm các lý do, tranh luận và các ví dụ liên quan được người viết đưa ra dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của mình.

Bài viết Task 2 chiếm 66% số điểm viết IELTS. Thông thường thời gian viết IELTS Writing Task 2 là 40 phút, và bạn phải viết ít nhất 250 từ cho bài này. Nếu viết ít hơn số từ yêu cầu thì sẽ bị trừ điểm.

Bài viết sẽ được chấm dựa trên 4 tiêu chí:

Task achievement: Trả lời đúng câu hỏi đề bài (25%)

Coherence and Cohesion: Sự liên kết về nghĩa và sự liên kết về ngữ pháp (25%)

Lexical Resource: Vốn từ vựng (25%)

Grammatical Range and Accuracy: Ngữ pháp (25%)

Thang điểm chấm IELTS Writing Task 2

4 tiêu chí chấm điểm của IELTS Writing Task 2 bao gồm:

 • Tiêu chí 1: Task achievement: Trả lời đúng câu hỏi đề bài 
Band 5 Band 6 Band 7 Band 8

- Không trả lời đúng trọng tâm đề bài mà viết chung chung 

- Ý kiến, quan điểm nêu ra không rõ ràng

- Không có phần kết luận

- Luận điểm chính không được nêu rõ, thiếu ví dụ

- Có chi tiết, thông tin dư thừa không liên quan

- Có đề cập đến vấn đề trong đề bài, có nêu lên chủ đề

- Có nêu lên luận điểm cá nhân rõ ràng

- Có phần kết luận nhưng viết bị lặp và không rõ ràng

- Luận điểm chính thích hợp nhưng chưa được miêu tả rõ ràng, cụ thể

- Đề cập đầy đủ đến các vấn đề được nêu trong đề bài

- Quan điểm cá nhân thống nhất xuyên suốt bài viết và được dẫn chứng bằng ví dụ cụ thể

- Điểm chính thích hợp

- Luận điểm được nêu ra và có sự triển khai nhưng dẫn chứng chưa được trau chuốt còn lỗ hổng

- Tất cả các vấn đề trong đề bài đều được đề cập đến tốt

- Ý kiến người viết được nêu rõ ràng trong bài và được dẫn chứng rõ ràng theo từng đoạn

- Điểm chính thích hợp

- Luận điểm được nêu ra, triển khai, mở rộng và đưa dẫn chứng tốt

 

Những điểm cần lưu ý:

- Trả lời tất cả vấn đề được đưa ra trong câu hỏi

- Viết bài đi sâu vào chi tiết của vấn đề thay vì viết tổng quan

- Luận điểm chính phải rõ ràng và các luận điểm phụ phải đảm bảo có thể bổ nghĩa và làm rõ cho luận điểm chính

- Viết trên 250 từ

 

 • Tiêu chí 2: Coherence and Cohesion: Sự liên kết về nghĩa và sự liên kết về ngữ pháp
Band 5 Band 6 Band 7 Band 8

- Bài viết có cấu trúc nhưng không chia đoạn

- Dùng từ nối câu sai và không hợp ngữ cảnh

- Các ý bị lặp lại, thiếu dẫn chứng

- Thông tin được tổ chức tốt

- Bài viết có chia đoạn đúng

- Có dùng từ nối câu nhưng vẫn còn lỗi sai trong câu

- Có đưa ra dẫn chứng cho luận điểm nhưng không rõ ràng

- Thông tin được nêu lên một cách logic

- Bài viết phân chia đoạn tốt

- Mỗi đoạn có chủ đề chính rõ ràng

- Sử dụng nhiều loại từ nối câu khác nhau

- Sử dụng quá nhiều/ít từ nối câu

- Dẫn chứng tốt

- Thông tin và ý tưởng được tổ chức tốt, logic

- Đoạn văn tốt, thích hợp

- Từ nối câu sử dụng tốt và có sự liên kết về ngữ pháp với nhau

- Dẫn chứng tốt, không có sai sót gì

 

Những điểm cần lưu ý:

- Nên có từ 4 đến 5 đoạn trong một bài viết, trong đó bao gồm 2 hoặc 3 đoạn Thân bài

- Mỗi đoạn chỉ nên đưa ra và làm rõ một luận điểm

- Bố cục bài viết phải có tính logic

- Sử dụng các từ nối giữa các câu, đoạn với nhau.

- Tránh dùng sai từ vựng, từ nối và cấu trúc ngữ pháp, vì có lỗi sai sẽ bị trừ điểm

 

 • Tiêu chí 3: Lexical Resource: Vốn từ vựng 
Band 5 Band 6 Band 7 Band 8

- Vốn từ vựng hạn chế

- Thường xuyên có lỗi chính tả và dùng từ gây khó khăn cho người đọc

- Vốn từ vựng đủ cho chủ đề bài viết

- Có sử dụng những từ không thông dụng nhưng có lỗi sai

- Có lỗi chính tả và dùng từ

- Người đọc vẫn có thể hiểu được bài viết

- Vốn từ vựng khá và sử dụng từ chính xác

- Sử dụng ít từ không thông dụng

- Biết cách kết hợp từ và viết có văn phong

- Thỉnh thoảng còn lỗi sai chính tả

- Vốn từ vựng phong phú và dùng đúng nghĩa

- Sử dụng các từ không thông dụng một cách thành thạo

- Hiếm khi có lỗi chính tả và dùng từ

 

Những điểm cần lưu ý:

- Sử dụng những từ ngữ quen thuộc, đã biết và chắc chắn cách dùng. Tránh sử dụng những từ ngữ khó, cao cấp nhưng chưa nắm chắc ý nghĩa.

- Sử dụng một số từ vựng đơn giản phù hợp với chủ đề bài viết

- Có thể sử dụng 1-2 collocations để kéo band điểm ở phần này.

- Sử dụng đúng các từ đồng nghĩa, tránh lỗi sai

- Tránh sử dụng ngôn ngữ nói (informal)

 

 • Tiêu chí 4: Grammatical Range and Accuracy: Ngữ pháp
Band 5 Band 6 Band 7 Band 8

- Cấu trúc câu sử dụng hạn hẹp

- Có sử dụng cấu trúc câu phức tạp nhưng dùng sai

- Thường xuyên có lỗi ngữ pháp

- Lỗi dấu câu

- Ngữ pháp gây khó hiểu cho người đọc

- Có sử dụng cấu trúc câu đơn giản và phức tạp

- Một vài lỗi sai ngữ pháp

- Một vài lỗi sai dấu câu

- Ngữ pháp dễ hiểu

- Sử dụng nhiều cấu trúc câu phức tạp

- Viết nhiều câu không có lỗi

- Sử dụng ngữ pháp tốt

- Thỉnh thoảng vẫn có lỗi ngữ pháp và dấu câu

- Sử dụng đa dạng cấu trúc câu phức tạp

- Hầu hết các câu đều không có lỗi ngữ pháp

 

Những điểm cần lưu ý:

- Sử dụng các cấu trúc câu khác nhau và vận dụng một số các dạng câu phức tạp hơn như câu bị động, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ

- Tránh các lỗi sai cơ bản như mạo từ, danh từ số nhiều, danh từ không đếm được và vị trí từ trong câu

- Chú ý đến trình tự sắp xếp từ trong câu

- Sử dụng đúng dấu câu

 

Ví dụ cách tính điểm bài viết IELTS Writing Task 2:

Task Achievement: Band 6

Coherence & Cohesion = Band 7

Grammar: Band 6

Vocabulary: 6

Tổng điểm: 6 + 7 + 6 + 6 = 25/4 = 6.25 => làm tròn thành 6.5.

Các dạng bài thường gặp trong IELTS Writing Task 2

Có 5 loại câu hỏi phổ biến trong IELTS Writing Task 2:

 • Opinion (Agree or Disagree) – nêu ý kiến (đồng ý hay không)

Câu hỏi này thường có các từ hỏi như sau:

What is your opinion?

Do you agree or disagree?

To what extent do you agree or disagree?

Ví dụ:

Supermarkets should only sell food produced from within their own country rather than imports from overseas.

What are your opinions on this?

 

 • Advantages and Disadvantages – thuận lợi và bất lợi

Các từ thường xuất hiện ở dạng này:

Discuss the advantages and disadvantages.

Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

Ví dụ:

Computers are being used more and more in education.

Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

 

 • Problem and Solution – vấn đề và giải pháp

Các từ thường xuất hiện:

Problem and solution.

Cause and solution.

Ví dụ:

Many people believe that high levels of violence in films today are causing serious social problems.

What are these problems and how could they be reduced?

 

 • Discussion (Discuss both view) – thảo luận (thảo luận về các quan điểm)

Các từ hỏi thường xuất hiện:

Discuss both points of view and give your opinion.

Ví dụ:

A government’s role is only to provide defence capability and urban infrastructure (roads, water supplies, etc.). All other services (education, health, social security) should be provided by private groups or individuals in the community.

Discuss both these views and give your own opinion.

 

 • Two-part Question – câu hỏi 2 phần

Các từ hỏi thường xuất hiện:

Thông thường sẽ có một câu dẫn đề và theo sau là 2 câu hỏi.

Ví dụ:

Car ownership has increased so rapidly over the past thirty years that many cities in the world are now 'one big traffic jam'.

How true do you think this statement is? What measures can governments take to discourage people from using their cars?

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 2

Bài viết IELTS Writing Task 2 thường bao gồm 3 phần: Phần Giới thiệu, Phần Thân bài và Phần Kết luận. Khác với Task 1, Task 2 là một bài luận hoàn chỉnh nên phải bao gồm một đoạn văn Kết luận, tóm lược lại luận điểm của người viết trong bài.

 

 • Phần Giới thiệu:

Phần mở đầu của đề bài luôn luôn có hai yếu tố sau:

- General Statement: Giới thiệu chủ đề của bài viết. Cách dễ nhất để viết là dùng từ đồng nghĩa để viết lại đề bài.

Bạn có thể dùng các cấu trúc sau để viết câu mở đầu:

Some/many/most people | think/consider that…

It is widely believed that…

It is possible/probable that…

It can be argued that…

It has been suggested that…

Opponents of … think/believe/claim that…

- Thesis Statement: Nêu quan điểm/trả lời câu hỏi đề bài của người viết.

Bạn có thể dùng các cấu trúc sau:

In my opinion...

I believe that...

In my view...

 • Phần Thân bài:

Các đoạn văn phần thân bài thường bao gồm:

- Topic sentence: Câu chủ đề, khái quát nội dung đoạn văn

- Supporting sentences: Các câu chứng minh, làm rõ luận điểm cho câu chủ đề

 

Để viết phần Thân bài tốt, bạn cần biết các cách viết đoạn văn sau đây:

1. Đoạn văn song hành: Đây là đoạn văn có nhiều ý liên quan đến chủ đề thể hiện ở topic sentence và các câu supporting sentences triển khai nội dung song song nhau, không nội dung nào bao trùm lên nội dung nào. Topic sentence trong đoạn văn này đóng vai trò gợi mở và đoạn văn sẽ mang tính liệt kê, nên các transitional words là First, second, third, finally, besides, in addition,...

 

Kết cấu chung một đoạn văn song hành:

Topic sentence

    - Supporting sentence 1: reason or idea 1

    - Supporting sentence 2: logical inference or example for idea 1

    - Supporting sentence 3: reason or idea 2

    - Supporting sentence 4: logical inference or example for idea 2

    .....

 

2. Đoạn văn diễn dịch: là đoạn văn có duy nhất một ý được thể hiện ở topic sentence và các supporting sentences được dùng để giải thích, chứng minh, phân tích nội dung ở topic sentence. Trong đoạn văn sẽ có các transitional words để clarify thông tin (furthermore, moreover, indeed, in fact, particularly, in addition...) hay để đưa ra hệ quả (As a result, consequently,...). 

 

Kết cấu chung một đoạn văn diễn dịch:

Topic sentence

    - Supporting sentence 1: logical inference/ example

    - Supporting sentence 2: logical inference/ example

    - Supporting sentence 3: logical inference/ example

    .....

 

Bạn hoàn toàn có thể viết theo cách nào cũng được cho 2 đoạn Body Paragraphs của bài essay Task 2. Có thể 1 đoạn song hành, 1 đoạn diễn dịch; hoặc cả 2 đoạn đều song hành/ diễn dịch. Tuỳ theo các ý tưởng mà bạn có, bạn chọn cách thể hiện phù hợp. Tuy nhiên, lưu ý nếu bạn chỉ viết song hành, hoặc chỉ viết diễn dịch thì cẩn thận lỗi lặp từ nhé.

 • Phần Kết luận:

Kết bài có nhiệm vụ nhắc lại câu trả lời cho câu hỏi của đề bài. Không nên đưa ra các thông tin mà đề bài không yêu cầu như giải pháp, dự báo,... 

Những cụm từ thường hay dùng để viết kết luận:

In conclusion,...

In sum,...

To sum up,... 

To summarize,... 

All in all,...

In a nutshell,... 

In short,...

Cách viết các dạng bài khác nhau trong IETLS Writing Task 2

 • Bố cục dạng bài Opinion (Agree or Disagree):

- Phần Giới thiệu (Introduction):

Câu 1 - Viết lại câu hỏi sử dụng từ đồng nghĩa

Câu 2 - Thesis Statement (It is agreed…/It is disagreed…/This essay agrees/disagrees…)

Câu 3 - Outline Sentence (This essay will discuss….)

 

- Phần Thân bài (Body):

Câu 1 - Topic Sentence

Câu 2 - Explain Topic Sentence

Câu 3 - Example

Câu 4 - Concession

 

- Phần Kết luận (Conclusion):

Câu 1 - Summary

Câu 2 - Recommendation or Prediction

 

 • Bố cục dạng bài Advantages and Disadvantages: 

- Phần Giới thiệu (Introduction):

Câu 1 - Viết lại câu hỏi sử dụng từ đồng nghĩa

Câu 2 - Outline Sentence

 

- Phần Thân bài (Body):

Câu 1 - State One Advantage

Câu 2 - Expand/Explain Advantage

Câu 3 - Example

Câu 4 - Result

 

- Phần Kết luận (Conclusion):

Câu 1 - Summary

Câu 2 - Opinion

 

 • Bố cục dạng bài Discuss Both Views (Discussion Essay):

- Phần Giới thiệu (Introduction):

Câu 1 - Paraphrase Question and/or state both view points.

Câu 2 - Thesis Statement

Câu 3 - Outline Sentence

 

- Phần Thân bài (Body) - Đoạn 1: 

Câu 1 - State first viewpoint

Câu 2 - Discuss first viewpoint

Câu 3 - Reason why you agree or disagree with viewpoint

Câu 4 - Example to support your view

 

- Phần Thân bài (Body) - Đoạn 2:

Câu 1 - State second viewpoint

Câu 2 - Discuss second viewpoint

Câu 3 - Reason why you agree or disagree with viewpoint

Câu 4 - Example to support your view

 

- Phần Kết luận (Conclusion):

Câu 1 - Summary

Câu 2 - State which one is better or more important

 

 • Bố cục dạng bài Problem and Solution:

- Phần Giới thiệu (Introduction):

Câu 1 - Paraphrase Question

Câu 2 - Outline Sentence

 

- Phần Thân bài (Body) - Đoạn 1: 

Câu 1 - State Problem

Câu 2 - Explain problem

Câu 3 - Result

Câu 4 - Example

 

- Phần Thân bài (Body) - Đoạn 2:

Câu 1- State Solution

Câu 2- Explain Solution

Câu 3- Example

 

- Phần Kết luận (Conclusion):

Câu 1 - Summary

Câu 2 - Recommendation or Prediction

 

5. Two-Part Questions

- Phần Giới thiệu (Introduction):

Câu 1 - Paraphrase Question

Câu 2 - Outline Sentence (mention both questions)

 

- Phần Thân bài (Body) - Đoạn 1: 

Câu 1 - Answer first question directly

Câu 2 - Explain why

Câu 3 - Further explain

Câu 4 - Example

 

- Phần Thân bài (Body) - Đoạn 2:

Câu 1- Answer second question directly

Câu 2 - Explain why

Câu 3 - Further explain

Câu 4 - Example

 

- Phần Kết luận (Conclusion):

Câu 1- Summary

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 2:

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Supermarkets should only sell food produced from within their own country rather than imports from overseas.

What are your opinions on this?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

 

Nowadays, supermarkets are stocked with food products from around the world. Some would argue that it would be better if food production was not imported. I firmly believe that this view is correct, and will discuss the reasons why in this essay.

 

Phần Giới thiệu: Chủ đề bài viết được giới thiệu và có nêu lên ý kiến của người viết. 

 

It is certainly the case that importing food can have a negative effect on local culture. This can be seen in countries such as Japan where imported food has become more popular than traditional, local produce, eroding people's understanding of their own food traditions. Although some would claim that this is a natural part of economic development in an increasingly global world, I feel strongly that any loss of regional culture would be detrimental.

 

Thân bài 1: Luận điểm đầu tiên được đưa ra có dẫn chứng ví dụ. Người viết có đề cập đến ý kiến thảo luận khác nhưng có nêu lại quan điểm của riêng mình.

 

A second major reason to reduce imports is the environmental cost. Currently, many food imports, such as fruit, are transported thousands of miles by road, sea and air, making the product more expensive to buy and increasing pollution from exhaust fumes. Despite the fact that the trade in food exports has existed for many years, I am convinced that a reduction would bring significant financial and environmental gains.

 

Thân bài 2: Luận điểm thứ hai được đưa ra và được giải thích. Người viết dùng cách nêu ra ý kiến đối lập để làm sáng tỏ luận điểm. 

 

However, many jobs depend on food exports and some less developed countries may even depend on this trade for economic survival. In spite of this, the importance of developing local trade should not be undervalued.

 

Thân bài 3: Đoạn thân bài ngắn sử dụng luận điểm khác đối lập để khẳng định lại luận điểm chính của người viết. 

 

In conclusion, I am certain that reducing food imports would have cultural and environmental benefits. What is more, the local economy should, in time, prosper commercially as the demand for local and regional products remains high resisting the competition from overseas.

 

Phần Kết luận: Ý kiến của người viết được khẳng định lại và có đưa ra những gợi ý cho tương lai. 

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthiielts

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019