Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 28/04/2021 | 4518
Tổng hợp bài học ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC - Học Hay

Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOIEC - Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 1: Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 2: Hiện tại đơn (Present Simple) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 3: Hiện tại đơn và tiếp diễn (Present Simple and Continuous) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 4: Hiện tại đơn và tiếp diễn (Present Simple and Continuous) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 5: Quá khứ đơn (Past Simple) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 6: Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 7: Hiện tại hoàn thành – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 8: Hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 9: Hiện tại hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 10: How long have you been...? – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 11: for and since when…? and how long…? – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 12: Hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn 1 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 13: Hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn 2 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 14: Quá khứ hoàn thành – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 15: Quá khứ hoàn thành tiếp diễn – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 16: have và have got – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 17: used to – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 18: Thì hiện tại với ý nghĩa tương lai – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 19: I’m going to – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 20: Will – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 21: Will và Shall – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 22: I’ll và I’m going to – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 23: will be doing và will have done – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 24: when I do & when I’ve done - If & when – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 25: Can, could and (be) able to – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 26: Could (do) & could have (done) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 27: must & can’t – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 28: May & Might – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 29: Have to & Must – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 30: Must - Mustn’t - Needn’t – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 31: Should 1 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 32: Should 2 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 33: I’d better....It’s time... – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 34: Would – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 35: Can/Could/Would you...? – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 36: If I do....If I did... – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 37: If I knew....I wish I knew... – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 38: If I had known....I wish I had known... – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 39: Wish – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 40: Câu bị động – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 41: Câu bị động đặc biệt 1 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 42: Câu bị động đặc biệt 2 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 43: Câu bị động đặc biệt 3 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 44: Câu tường thuật – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 45: Câu nghi vấn – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 46: Trợ động từ – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 47: Câu hỏi đuôi – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 48: Danh động từ – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 49: Động từ nguyên mẫu – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 50: V+ ing or to... 1 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 51: V+ ing or to... 2 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 52: Prefer & would rather – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 53: Giới từ (in/for/about) + V-ing – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 54: be/get used to – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 55: there’s no point in/it’s worth + V-ing – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 56: to, for & so that – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 57: Adj + to – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 58: Preposition + To/V-ing – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 59: Động từ chỉ giác quan – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 60: Cụm danh động từ – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 61: Danh từ đếm được và không đếm được – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 62: Mạo từ – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 63: Mạo từ xác định THE – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 64: Mạo từ rỗng – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 65: Sự hòa hợp chủ ngữ động từ – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 66: Danh từ ghép – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 67: Sở hữu cách của danh từ – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 68: Đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 69: of mine/my own/by myself – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 70: Chủ ngữ giả – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 71: Some và any – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 72: no/none/any/nobody/nothing – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 73: much/many/little/few/a lot/plenty – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 74: all-all of/most-most of/no-none of – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 75: both/neither/either – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 76: all/every/whole – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 77: each & every – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 78: Mệnh đề quan hệ – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 79: Mệnh đề quan hệ (tiếp theo) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 80: Tính từ kết thúc với -ing và -ed – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 81: Trật tự của tính từ – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 82: Tính từ và trạng từ – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 83: so & such – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 84: Enough & too – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 85: quite, pretty, rather & fairly – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 86: So sánh bằng và so sánh hơn – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 87: So sánh nhất – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 88: Word order 1: verb + object; place and time – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 89: Word order 2: Trạng từ và động từ – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 90: Still/anymore/yet/already – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 91: Even – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 92: Although/even though/despite/in spite of – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 93: In case – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 94: unless/as long as/provided – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 95: As – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 96: like & as – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 97: like & as if – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 98: during/for/while – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 99: by & until/ by the time... – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 100: at/in/on (thời gian) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 101: on/in time - at/in the end – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 102: at/in/on (địa điểm) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 103: to/at/in/into – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 104: Giới từ đi với danh từ – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 105: Danh từ + giới từ (reason for...) – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 106: Giới từ đi với tính từ – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 107: Giới từ đi với động từ – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 108: Cụm động từ 1 – Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 109: Cụm động từ 2 – Học Hay

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019