Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 107: Giới từ đi với động từ – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 24/08/2020 | 1886
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 107: Giới từ đi với động từ | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 107: Giới từ đi với động từ – Học Hay


Các động từ đi với giới từ: chúng đi ngay sau động từ, trước tân ngữ và thường được gọi là giới từ độc lập. Theo sau những giới từ này thường là danh từ hoặc danh động từ (V-ing).

Bảng động từ đi với giới từ phổ biến:

Động từ với giới từ Nghĩa
FOR  
apologize for xin lỗi về cái gì
ask for đòi hỏi về
beg for cầu xin về
care for quan tâm tới
fight for đấu tranh cho
hope for hy vọng  về
search for tìm kiếm về
pay for trả tiền cho
provide for someone cung cấp cho ai
pray for cầu nguyện cho
wait for chờ đợi
wish for ước về
work for làm việc cho
TO  
adjust to điều chỉnh
admit to thừa nhận
belong to thuộc về
travel to đi đến (một nơi nào đó)
listen to lắng nghe ai
go to đi tới
relate to liên quan tới
respond to đáp lại, hưởng ứng
talk to nói chuyện với ai
turn sb tìm kiếm sự  giải tỏa, giúp đỡ
move to dời chỗ ở tới
write to viết (thư) cho ai
translate into dịch sang (một ngôn ngữ nào đó)
contribute to góp phần vào, đóng góp vào
object to phản đối (ai)
look forward to mong đợi (điều gì)
confess to thú nhận với (ai)
ABOUT  
ask about hỏi về
care about quan tâm về vấn đề nào đó
complain about than phiền về
forget about quên đi điều gì
hear about nghe ngóng về điều gì
joke about đùa giỡn về
know about biết về
laugh about cười về điều gì
learn about học được điều gì
talk about nói về
think about xam xét điều gì
worry about lo lắng về
write about viết về
WITH  
(dis)agree with st on (about) st (không) đồng ý với ai về điều gì
argue with tranh cãi với
begin with, start with bắt đầu với
part with chia tay ai (để từ biệt)
collide with va chạm, xung đột với
compare with so sánh với
compete with tranh đấu với
cope with đương đầu
interfere with gây trở ngại
keep pace with sb sánh kịp ai đó
sympathize with thông cảm với (ai)
shake with run lên vì
fill with làm đầy, lắp đầy
combine with kết hợp với
deal with đối phó với
OF  
approve of tán thành về
consist of được tạo nên bởi
dream of mơ về
hear of nghe về (ai hoặc điều gì đó)
think of nghĩ về
die of (a disease) chết vì (một căn bệnh)
IN  
speak in nói bằng (thứ tiếng)
arrive in đến (một nơi, một khu vực địa lý rộng lớn như; thành phố, quốc gia, …)
fail in thất bại (trong một hoạt động hay khi làm gì)
believe in tin tưởng
engage in dính dáng vào
invest in điều tra
live in sống ở
participate in tham gia vào
result in gây ra
specialize in chuyên gia về (vấn đề, lĩnh vực nào đó)
succeed in thành công trong (hoạt động nào đó)
join in tham gia vào
AT  
aim at nhắm vào
arrive at đến (nơi nào đó, một khu vực địa lý nhỏ như; nhà ở, bến xe, sân bay, .)
laugh at cười (cái gì)
look at nhìn vào
nod at gật đầu với (ai)
shout at la hét (ai)
smile at cười (với ai)
stare at nhìn chằm chằm vào
ON  
rely on dựa vào, nhờ cậy vào
insist on doing something khăng khăng làm việc gì đó
depend on dựa vào, tuỳ thuộc vào
keep on vẫn, cứ, tiếp tục
operate on phẫu thuận cho
bet on cá cược vào
comment on bình luận về
count on trông cậy vào
act on  hành động theo cái gì
decide on quyết định về cái gì
concentrate on tập trung vào việc gì
focus on tập trung vào việc gì
experiment on thử nghiệm về
FROM  
benefit from hưởng lợi ích từ
come from đến từ (đâu)
differ from khác với
escape from trốn thoát khỏi
recover from phục hồi, giành từ
refrain from kiềm chế
resign from từ chức
retire from nghỉ hưu
suffer from chịu đựng cái gì

Trên đây là 1 số giới từ theo sau động từ thông dụng. Bạn có thể học thuộc chúng thông qua các ví dụ và bài tập.

 • She apologizes for her misbehavior.
  (Cô ấy xin lỗi vì cách cư xử không đúng mực)
 • Kate admited to cheating in the exam.
  (Kate thừa nhận đã gian lận trong bài kiểm tra)
 • I'm thinking about moving out.
  (Tôi đang xem xét tới việc chuyển ra ngoài sống)
   
 • Do you agree with me? (Anh có đồng ý với tôi không?)
 • I think of you every day. (Anh nghĩ về em mỗi ngày)
 • I believe in you.
  (Mẹ tin tưởng vào những điều tốt đẹp)
   
 • It's impolite to stare at the girl like that.
  (Thật là bất lật sự khi nhìn chằm chằm vào cô gái như vậy)
 • They insisted on playing football in the rain.
  (Họ cứ nằng nặc đòi chơi đá banh trong trời mưa)
 • Where do you come from? (Bạn tới từ đâu?)

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 107: Giới từ đi với động từ – Học Hay

PART 1

A Which is correct?

1 a Can you explain this word to me? (a is correct)

b Can you explain me this word?

2 a I got angry with Mark. Afterwards, I apologised to him.

b I got angry with Mark. Afterwards, I apologised him.

3 a Amy won’t be able to help you. There’s no point in asking to her.

b Amy won’t be able to help you. There’s no point in asking her.

4 a I need somebody to explain me what I have to do.

b I need somebody to explain to me what I have to do.

5 a They didn’t understand the system, so I explained it to them.

b They didn’t understand the system, so I explained it them.

6 a I like to sit on the beach and listen to the sound of the sea.

b I like to sit on the beach and listen the sound of the sea.

7 a I asked them to describe me exactly what happened.

b I asked them to describe to me exactly what happened.

8 a We’d better phone the restaurant to reserve a table.

b We’d better phone to the restaurant to reserve a table.

9 a It was a difficult question. I couldn’t answer to it.

b It was a difficult question. I couldn’t answer it.

10 a I explained everybody the reasons for my decision.

b I explained to everybody the reasons for my decision.

11 a I thanked everybody for all the help they had given me.

b I thanked to everybody for all the help they had given me.

12 a My friend texted to me to let me know she was going to be late.

b My friend texted me to let me know she was going to be late.

B Complete the sentences. Use these verbs + the correct preposition:

explain laugh    listen     look       point    reply      speak    throw    throw

 

1 I look stupid with this haircut. Everybody will laugh at me.

2 I don’t understand this. Can you explain it to me?

3 We live in the same building, but we’ve never………………… one another.

4 Be careful with those scissors! Don’t ……………them…………… me!

5 You shouldn’t ……………directly ……………the sun. You’ll damage your eyes.

6 Please ……………me! I’ve got something important to tell you.

7 Don’t…………… stones…………… the birds!

8 If you don’t want that sandwich, ……………it ……………the birds. They’ll eat it.

9 I tried to contact Tina, but she didn’t ……………my emails.

C Put in to or at.

1 They apologised to me for what happened.

2 I glanced ……………my watch to see what time it was.

3 Please don’t shout ……………me! Try to calm down.

4 I saw Lisa and shouted…………… her, but she didn’t hear me.

5 Don’t listen…………… what he says. He doesn’t know what he’s talking about.

6 What’s so funny? What are you laughing…………… ?

7 Is it all right if I have a look ……………your magazine?

8 I’m lonely. I need somebody to talk …………….

9 She was so angry she threw a book…………… the wall.

10 The woman sitting opposite me on the train kept staring…………… me.

11 Do you have a moment? I need to speak…………… you.

 

PART 2

A Which is right?

1 We searched everywhere Joe / searched everywhere for Joe, but we couldn’t find him.

(searched everywhere for Joe is correct)

2 I sent her an email. Now I’m waiting for her to reply / waiting her to reply.

3 A security guard searched my bag / searched for my bag as I entered the building.

4 I paid the taxi driver and asked him a receipt / asked him for a receipt.

5 I wanted to get to the city centre, so I stopped a man to ask the way / to ask for the way.

6 We discussed about the problem / discussed the problem, but we didn’t reach a decision.

7 There are many problems, but the government does nothing for them / nothing about them.

8 My flight is at 9.30. What time do I need to leave the hotel to the airport / for the airport?

B Put in the correct preposition. If no preposition is necessary, leave the space empty.

1 I’m not going out yet. I’m waiting for the rain to stop.

2 I’ve applied …………….three universities. I hope one of them accepts me.

3 If you don’t want the job, there’s no point in applying………… it.

4 I don’t want to talk …………what happened last night. Let’s forget it.

5 I don’t want to discuss …………what happened last night. Let’s forget it.

6 We had an interesting discussion …………the problem, but we didn’t reach a decision.

7 My friends are in Italy. They’re in Rome now and tomorrow they leave………… Milan.

8 The roof of the house is in bad condition. We need to do something………… it.

C Put in the correct preposition after care. If no preposition is necessary, leave the space empty.

1 He’s very selfish. He doesn’t care about other people.

2 Who’s going to take care …………you when you are old?

3 She doesn’t care the exam. She doesn’t care …………whether she passes or fails.

4 I don’t like this coat very much. I don’t care………… the colour.

5 Don’t worry about the shopping. I’ll take care………… that.

6 He gave up his job to care …………his elderly father.

7 I want to have a good holiday. I don’t care …………the cost.

8 I want to have a good holiday. I don’t care …………how much it costs.

D Complete the sentences with look for or look after. Use the correct form of look (looks/ looked/looking).

1 I looked for my keys, but I couldn’t find them anywhere.

2 Kate is………… a job. I hope she finds one soon.

3 Who …………you when you were ill?

4 The car park was full, so we had to………… somewhere else to park.

5 A child minder is somebody who …………other people’s children.

6 I’m …………Lisa. I need to ask her something. Have you seen her?

E Complete the sentences with these verbs (in the correct form) + a preposition:

apply     ask        do           leave    look       search   talk        wait

  

1 Police are searching for a man who escaped from prison.

2 Sarah wasn’t ready. We had to …………her.

3 I think Amy likes her job, but she doesn’t………… it much.

4 Don’t …………me………… money. I don’t have any.

5 Ben is unemployed. He has …………several jobs, but hasn’t had any luck.

6 If something is wrong, why don’t you………… something………… it?

7 Helen’s car is very old, but she………… it. It’s in excellent condition.

8 Diane is from Boston, but now she lives in Paris. She …………Boston …………Paris when she was 19.

 

PART 3

A Complete the sentences using hear or heard + a preposition (about/of/from).

1 I’m surprised you haven’t heard of her. She’s quite famous.

2 ‘Did you ……………….the accident last night?’ ‘No, what happened?’

3 Sarah used to call me quite often, but I haven’t ……………her for a long time now.

4 ‘Have you…………… William Hudson?’ ‘No. Who is he?’

5 Thanks for your email. It was good to…………… you.

6 ‘Do you want to ……………our trip?’ ‘Not now. Tell me later.’

7 I live in a very small town. You’ve probably never…………… it.

B Complete the sentences using think about or think of. Sometimes both about and of are possible. Use the correct form of think (think/thinking/thought).

1 I’ve thought about what you said and I’ve decided to take your advice.

2 I need time to make decisions. I like to ……………things carefully.

3 You look serious. What are you…………… ?

4 That’s a good idea. Why didn’t I ……………that?

5 I don’t really want to meet Tom tonight. I’ll have to…………… an excuse.

6 I’m ……………buying a new car. What would you advise me to buy?

7 When I was offered the job, I didn’t accept immediately. I went away and…………… it for a while. In the end I decided to take the job.

8 A: I’ve just finished reading the book you lent me.

B: What did you…………… it? Did you like it?

9 A: Will you be able to help me?

B: I’m not sure. I’ll ……………it.

10 I don’t…………… much ……………this coffee. It’s like water.

11 Katherine is homesick. She’s always…………… her family back home.

12 A: Do you think I should apply to do the course?

B: I can’t…………… any reason why not.

C Put in the correct preposition.

1 Did you hear about the fire at the hotel yesterday?

2 I love living here. I wouldn’t dream…………… going anywhere else.

3 A: I had a strange dream last night.

B: Did you? What did you dream…………… ?

4 I love this music. It reminds me ……………a warm day in spring.

5 A: We’ve got no money. What are we going to do?

B: Don’t worry. I’ll think…………… something.

6 Our neighbours complained ……………us…………… the noise we made.

7 Paul was complaining ……………pains in his chest, so he went to the doctor.

8 He loves his job. He thinks…………… it all the time, he dreams…………… it, he talks ……………it and I’m fed up with hearing…………… it.

D Complete the sentences using these verbs (in the correct form) + a preposition:

complain              dream   hear       remind                       remind           think      think

 

1 It was my idea. I thought of it first.

2 Ben is never satisfied. He’s always ……………something.

3 I can’t make a decision yet. I need time to…………… your proposal.

4 He’s not a well-known singer. Not many people have ……………him.

5 A: You wouldn’t go away without telling me, would you?

B: Of course not. I wouldn’t ……………it.

6 I would have forgotten my appointment if you hadn’t ……………me ……………it.

7 Do you see that man over there? Does he…………… you…………… anybody you know?

 

PART 4

A Put in the correct preposition. If no preposition is necessary, leave the space empty.

1 Some students were suspected of cheating in the exam.

2 Are you going to apologise ………………..what you did?

3 The apartment consists…………… three rooms, a kitchen and bathroom.

4 I was accused ……………lying, but I was telling the truth.

5 We finished our meal, paid ……………the bill, and left the restaurant.

6 The accident was my fault, so I had to pay…………… the repairs.

7 Some people are dying ……………hunger, while others eat too much.

8 I called Helen to thank her ……………the present she sent me.

9 The government is popular. Most people approve…………… its policies.

10 Do you blame the government ……………our economic problems?

11 When something goes wrong, you always blame it…………… other people.

12 Forgive me ……………interrupting, but I’d like to ask you something.

B Complete the second sentence so that it means the same as the first.

1 Sue said that I was selfish.

Sue accused me of being selfish.

2 The misunderstanding was my fault, so I apologised.

I apologised…………… .

3 Jane won the tournament, so I congratulated her.

I congratulated…………… .

4 He has enemies, and he has a bodyguard to protect him.

He has a bodyguard to protect…………… .

5 Sandra eats only bread and eggs.

Sandra lives…………… .

6 You can’t say that the bad weather is my fault.

You can’t blame…………… .

7 The police thought my friend had stolen a car.

The police suspected…………… .

C Complete the sentences using these verbs (in the correct form) + a preposition:

accuse     apologise         approve               congratulate     depend               live        pay        suffer

 

1 His parents don’t approve of what he does, but they can’t stop him.

2 When you went to the theatre with Paul, who ……………the tickets?

3 It’s not pleasant when you are ……………something you didn’t do.

4 We hope to go to the beach tomorrow, but it ……………the weather.

5 Things are cheap there. You can ……………very little money.

6 You were rude to Lisa. I think you should…………… her.

7 Alex ……………back pain. He spends too much time working at his desk.

8 I called Jack to ……………him…………… passing his driving test.

D Put in the correct preposition. If no preposition is necessary, leave the space empty.

1 I’ll never forgive them for what they did.

2 Vaccinations may protect you…………… a number of diseases.

3 You know you can always rely ……………me if you need any help.

4 Sophie will have to borrow money to pay ……………her college fees.

5 She’s often unwell. She suffers…………… very bad headaches.

6 I don’t know whether I’ll go out tonight. It depends…………… how I feel.

7 Anna doesn’t have a job. She depends ……………her parents for money.

8 My usual breakfast consists ……………fruit, cereal and coffee.

9 I complimented her her…………… English. It was really good.

 

PART 5

A Complete the sentences using these verbs (in the correct form) + a preposition:

believe                         break            concentrate      divide    drive      fill           happen                insist      invite                 succeed

 

1 I wanted to go alone, but my friends insisted on coming with me.

2 I haven’t seen Mike for ages. I wonder what has …………..him.

3 It’s a very large house. It’s ………….four apartments.

4 We’ve been…………. the party, but unfortunately we can’t go.

5 I don’t ………….ghosts. I think people imagine that they see them.

6 Steve gave me an empty bucket and told me to…………. it………….water.

7 A burglar is someone who…………. a house to steal things.

8 Don’t try and do two things together. ………….one thing at a time.

9 It wasn’t easy, but in the end we ………….finding a solution to the problem.

10 The car in front of me stopped suddenly. Unfortunately I couldn’t stop in time and………….the back of it.

B Complete the second sentence so that it means the same as the first.

1 There was a collision between a bus and a car.

A bus collided with a car.

2 I don’t mind big cities, but I prefer small towns.

I prefer…………. .

3 I got all the information I needed from the company.

The company provided me …………..

4 This morning I bought a pair of shoes, which cost eighty pounds.

This morning I spent …………..

5 There are ten districts in the city.

The city is divided…………. .

C Put in the correct preposition. If the sentence is already complete, leave the space empty.

1 The school provides all its students with books.

2 A strange thing happened ………….me a few days ago.

3 Mark decided to give up sport to concentrate ………….his studies.

4 Money should be used well. I don’t believe ………….wasting it.

5 My present job isn’t wonderful, but I prefer it…………. what I did before.

6 I hope you succeed ………….getting what you want.

7 Ben was injured playing football when he collided ………….another player.

8 There was an awful noise as the car crashed ………….a tree.

9 Patrick is a photographer. He specialises ………….sports photography.

10 Joe doesn’t spend much money ………….clothes.

11 I was amazed when I heard the news. I couldn’t believe…………. it.

12 Somebody broke…………. my car and stole my bag.

13 I was quite cold, but Tom insisted ………….having the window open.

14 The teacher decided to split the class ………….four groups.

15 I filled the tank, but unfortunately I filled ………….it the wrong kind of fuel.

16 Some things are difficult to translate…………. one language…………. another.

D Use your own ideas to complete these sentences. Use a preposition.

1 I wanted to go out alone, but my friend insisted on coming with me .

2 I spend a lot of money…………. .

3 I saw an accident. A car crashed…………. .

4 Chris prefers basketball …………..

5 The restaurant we went to specialises…………. .

6 Shakespeare’s plays have been translated…………. .

Đáp án

PART 1

A

2 a

3 b

4 b

5 a

6 a

7 b

8 a

9 b

10 b

11 a

12 b

B

3 spoken to

4 point (them) at

5 look (directly) at

6 listen to

7 throw (stones) at

8 throw (it) to

9 reply to

C

2 at

3 at

4 to

5 to

6 at

7 at

8 to

9 at

10 at

11 to

PART 2

A

2 waiting for her to reply

3 searched my bag

4 asked him for a receipt

5 to ask the way

6 discussed the problem

7 nothing about them

8 for the airport

B

2 to

3 for

4 about

5 – (no preposition)

6 about

7 for

8 about

C

2 of

3 about

4 for

5 of

6 for

7 about

8 – (no preposition)

D

2 looking for

3 looked after

4 look for

5 looks after

6 looking for

E

2 wait for

3 talk about

4 ask (me) for

5 applied for

6 do (something) about

7 looks after or has looked after

8 left (Boston) for

PART 3

A

2 hear about

3 heard from

4 heard of

5 hear from

6 hear about

7 heard of

B

2 think about

3 thinking about

4 think of

5 think of

6 thinking of or thinking about

7 thought about

8 think of

9 think about

10 think (much) of

11 thinking about or thinking of

12 think of

C

2 of

3 about

4 of

5 of

6 to (us) about

7 of

8 about … about … about … about

D

2 complaining about

3 think about

4 heard of

5 dream of

6 reminded (me) about

7 remind (you) of

PART 4

A

2 for

3 of

4 of

5 – (no preposition)

6 for

7 of/from

8 for

9 of

10 for

11 on

12 for

B

2 for the misunderstanding

3 her on winning the tournament

4 him from his enemies

5 on bread and eggs

6 me for the (bad) weather or the (bad) weather on me

7 my friend of stealing a car or (that) my friend had stolen a car

C

2 paid for

3 accused of

4 depends on

5 live on

6 apologise to

7 suffers from

8 congratulate (him) on

D

2 from

3 on

4 – (no preposition)

5 from

6 depends how (no preposition) or depends on how

7 on

8 of

9 on

PART 5

A

2 happened to

3 divided into

4 invited to

5 believe in

6 fill (it) with

7 breaks into

8 Concentrate on

9 succeeded in

10 drove into

B

2 I prefer small towns to big cities.

3 The company provided me with all the information I needed.

4 This morning I spent eighty pounds on a pair of shoes.

5 The city is divided into ten districts.

C

2 to

3 on

4 in

5 to

6 in

7 with

8 into

9 in

10 on

11 – (no preposition)

12 into

13 on

14 into

15 with

16 from (one language) into (another)

D

Example answers:

2 on petrol

3 into a wall

4 to volleyball

5 in seafood

6 into many languages

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019