Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 28: May & Might – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 24/08/2020 | 2843
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 28: May & Might | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 28: May & Might – HocHay

A. MAY

- Diễn tả sự xin phép (Permission)

 • Mom, may I go out tonight?
  (Mẹ ơi, con có thể ra ngoài chơi tối nay không?)

- Đề nghị 1 cách lịch sự (Polite offer)

 • May I help you carry the luggage?
  (Tôi có thể giúp cô mang hành lý được không?)

- Diễn tả 1 sự việc có khả năng xảy ra trong tương lai (Possibility): khả năng này không chắc chắn

 • I’m afraid that it may rain today.
  (Tôi sợ rằng hôm nay sẽ mưa)
 • I may be coming home next week.
  (Có thể con sẽ về nhà vào tuần tới)

- Được thêm vào như 1 sự mở đầu cho câu hoặc nhấn mạnh ý (Rhetorical device)

 • May I be frank: you’re such a fool!
  (Để tôi nói thẳng: cậu đúng là thằng ngốc)

- Dùng trong câu cảm thán, hay để diễn tả một lời cầu chúc.

 • May all your dreams come true!
  (Cầu cho mọi ước mơ của bạn trở thành hiện thực)

B. MIGHT

- Diễn tả 1 sự việc có khả năng xảy ra trong tương lai (Possibility), nhưng khả năng này ít xảy ra hơn so với may.

 • He might call you.
  (Anh ấy có thể sẽ gọi cho cậu)

- Diễn tả sự xin phép 1 cách lịch sự

 • Might I ask you a few questions?
  (Tôi có thể hỏi bạn vài câu được không?)

- Đưa ra đề nghị: để gợi ý về 1 hành động thay vì khẳng định chính xác những gì phải làm

 • You might ask Tim about the quiz, he can help you.
  (Cậu có thể hỏi Tim về câu đố, anh ta có thể giúp đấy)

- Nhấn mạnh sự tức giận

 • I’ve been traveled a long way to see you, you might try to give me the answer.
  (Tôi đã đi 1 đoạn đường xa để gặp anh, anh có thể cổ gắng cho tôi câu trả lời chứ)

- Giới thiệu các thông tin khác nhau: might được dùng để đưa ra các thông tin trái ngược hoặc khác nhau trong câu. Điều này giúp nhấn mạnh các kết quả, kịch bản, hành động khác nhau

 • We might not get the first position, but I’m proud of my team and all their efforts.
  (Có thể chúng tôi không đứng nhất, nhưng tôi tự hào vì đội của tôi và những cố gắng của họ)

- Được thêm vào như 1 sự mở đầu cho câu hoặc nhấn mạnh ý

 • Might I add that I have a great time with you.
  (Tôi đã có khoảng thời gian rất tuyệt với bạn)

 

- may/might have + V3/-ed: "có thể là …": diễn tả sự suy đoán về việc nào đó nhưng không chắc chắn (40%)

 • I don't know where the letter is. I might have thrown it away.
  (Tôi không biết lá thư kia ở đâu. Có thể tôi đã vứt nó rồi)

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 28: May & Might – HocHay

A Complete the sentences. Choose from the box.

may be Tom’s

may not be feeling well

may not be possible

might be in her room

might be Brazilian

might be driving

might have one

might know

 

1 A: Do you know where Helen is?

B: I’m not sure. She might be in her room .

2 A: Is there a bookshop near here?

B: I’m not sure, but ask Anna. She ……………...

3 A: Where are those people from?

B: I don’t know. They ……………...

4 A: I hope you can help me.

B: I’ll try, but it ……………...

5 A: Whose phone is this?

B: It’s not mine. It ……………...

6 A: Why doesn’t George answer his phone?

B: He ……………...

7 A: Do you know anyone who has a key to this cupboard?

B: Rachel…………….. , but I’m not sure.

8 A: Gary is in a strange mood today.

B: Yes, he is. He ……………...

B Complete each sentence using the verb in brackets.

1 A: Where’s Ben?

B: I’m not sure. He might be having lunch. (have)

2 A: Who was the guy we saw with Anna yesterday?

B: I’m not sure. It may …………….her brother. (be)

3 A: Is Ellie here?

B: I can’t see her. She may not …………….yet. (arrive)

4 A: Gary said he would meet us in the cafe, but he isn’t here.

B: He might …………….outside. I’ll go and look. (wait)

5 A: How did John know that I’d lost my job?

B: I don’t know. I suppose Sam may …………….him. (tell)

6 A: Do you know where Jeff is? Is he still in the office?

B: He was here earlier, but he might …………….home. (go)

7 A: Where’s Emma? What’s she doing?

B: I’m not sure. She might …………….TV. (watch)

8 A: Does Max have any brothers or sisters?

B: I’m not sure. I think he may …………….a younger sister. (have)

9 A: I can’t find my umbrella. Have you seen it?

B: You may …………….it in the restaurant last night. (leave)

10 A: I rang Dan’s doorbell, but he didn’t answer. I’m sure he was there.

B: He might not …………….the doorbell. (hear)

11 A: Hannah is supposed to meet us here, and she’s already 20 minutes late.

B: She may …………….. She’s always forgetting things. (forget)

C Complete the sentences using might not have … or couldn’t have … .

1 A: I was surprised Amy wasn’t at the meeting. Perhaps she didn’t know about it.

B: Maybe. She might not have known about it.

2 A: I wonder why Tom didn’t come to the party. Perhaps he didn’t want to come.

B: It’s possible. He ………………….to come.

3 A: I wonder how the fire started. Was it an accident?

B: No, the police say it ………………….an accident. It was deliberate.

4 A: Mike says he needs to see you. He tried to find you yesterday.

B: Well, he ………………….very hard. I was in my office all day.

5 A: The man you spoke to – are you sure he was American?

B: No, I’m not sure. He………………….

 

D Which alternative makes sense?

1 A: Where are you going for your holidays?

B: I haven’t decided yet. I might go / I’m going to Ireland. (I might go makes sense)

2 A: Have you decided what sort of car you want to buy?

B: Yes, I might get / I’m going to get a sports car.

3 A: When is Tom coming to see us?

B: He hasn’t said yet. He might come / He’s coming on Sunday.

4 A: Where are you going to put that picture?

B: I don’t know yet. I might hang / I’m going to hang it in the bedroom.

5 A: What’s Tanya going to do when she leaves school? Does she know yet?

B: Yes, she’s decided. She might go / She’s going to university.

6 A: Do you have plans for the weekend?

B: Nothing fixed. I might go away / I’m going away.

E Complete the sentences using might + a verb from the box:

hear

need

rain

slip

spill

wake

 

1 Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.

2 Don’t make too much noise. You ……………the baby.

3 Be careful with your coffee. You ……………it.

4 Don’t forget your phone. You ……………it.

5 It’s better if we don’t talk so loud. Somebody ……………us.

6 Be careful. This footpath is icy. You …………….

F Complete the sentences. Use might be able to or might have to + one of these verbs:

fix           help       leave     meet     pay         wait

 

1 Tell me about your problem. I might be able to help you.

2 I can come to the meeting, but I ………………..before the end.

3 I’m not free this evening, but I ………………..you tomorrow evening.

4 I’m not sure whether this car park is free or not. We……………….. .

5 There’s a long queue. We ………………..a long time.

6 ‘I’ve got a problem with my bike.’ ‘Let me have a look. I ………………..it.’

G Write sentences with might not.

1 Lisa’s not feeling very well. I’m not sure that she will go to the party.

Lisa might not come to the party.

2 I haven’t seen him for a long time. I don’t know if I will recognise him or not.

I might ……………………him.

3 We want to go to the game, but I don’t know whether we’ll be able to get tickets.

We ……………………for the game.

4 I said I’d do the shopping, but it’s possible I won’t have time.

I ……………………to do the shopping.

5 I’ve been invited to the wedding, but I’m not sure that I’ll be able to go.

I …………………….

H Read the situations and write sentences with might as well.

1 You and a friend have just missed the bus. The buses run every hour.

You say: We’ll have to wait an hour for the next bus. We might as well walk .

2 Your computer doesn’t work any more. It will cost a lot to repair.

You say: It’s not worth repairing. I ………………..a new one.

3 You’ve painted the kitchen. You still have a lot of paint, so why not paint the bathroom too?

You say: I ………………..too. There’s plenty of paint left.

4 You and a friend are at home. You’re bored. There’s a film on TV starting in a few minutes.

You say: We ………………..it. There’s nothing else to do.

Đáp án

A

2 might know

3 might be Brazilian

4 may not be possible

5 may be Tom’s

6 might be driving

7 might have one

8 may not be feeling well

B

2 have been

3 have arrived

4 be waiting

5 have told

6 have gone

7 be watching

8 have

9 have left

10 have heard

11 have forgotten

C

2 might not have wanted

3 couldn’t have been

4 couldn’t have tried

5 might not have been American

D

2 I’m going to get

3 He might come

4 I might hang

5 She’s going

6 I might go away

E

2 might wake

3 might spill

4 might need

5 might hear

6 might slip

F

2 might have to leave

3 might be able to meet

4 might have to pay

5 might have to wait

6 might be able to fix

G

2 I might not recognise him.

3 We might not be able to get tickets for the game.

4 I might not have time to do the shopping.

5 I might not be able to go to the wedding.

H

2 I might as well buy a new one.

3 I might as well paint the bathroom too.

4 We might as well watch it.

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019