Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 38: If I had known....I wish I had known... – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 29/05/2020 | 44
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 38: If I had known....I wish I had known... | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 38: If I had known....I wish I had known... – HocHay

A. IF I HAD KNOWN

- Cách dùng:

Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện không có thực trong quá khứ. Câu điều kiện loại 3 được dùng để diễn tả một điều không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.


Công thức: If + S + had + V3/-ed + O…, S' + would/ could + have + V3/-ed + O …

Ví dụ:


  • If he had studied hard, he would have passed his exams.
   (Nếu cậu ta học hành chăm chỉ, thì câụ ta đã đậu kỳ thi rồi)

 • If I had known she was sick, I would have visited her.
  (Nếu tôi biết cô ấy bị bệnh, thì tôi đã tới thăm cô ấy rồi)

B. I WISH I HAD KNOWN

- Cách dùng wish loại 3:

Câu ao ước ở quá khứ dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở quá khứ, hay giả định một điều ngược lại so với thực tại đã xảy ra ở quá khứ. Chúng ta sử dụng câu điều ước wish ở quá khứ để ước một điều trái với những gì đã xảy ra trong quá khứ, thường là để diễn tả sự nuối tiếc ở quá khứ.

- Cấu trúc câu ước loại 3:


Khẳng định: S + wish(es) + Noun/Pronoun + had + V3/-edPhủ định: S + wish(es) + Noun/Pronoun + hadn’t + V3/-ed

Ví dụ:

  • wish I hadn’t said that to Helen. (Helen was hurt by my words)
   (Tôi ước gì mình không nói những lời đó với Helen)

 • He wishes he had met her last year. (She has gone)
  (Anh ta ước mình có thể gặp cô ấy năm rồi.

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 38: If I had known....I wish I had known... – HocHay

A Put the verb into the correct form.

1 I didn’t see you. If I’d seen (I / see) you, I would have said (I / say) hello.

2 Sarah got to the station just in time to catch her train to the airport. If…………………(she / miss) the train, …………………(she / miss) her flight too.

3 Thanks for reminding me about Lisa’s birthday. …………………(I / forget) if …………………(you / not / remind) me.

4 I didn’t have your email address, so I couldn’t contact you. If …………………(I / have) your email address, …………………(I / send) you an email.

5 Their trip was OK, but …………………(they / enjoy) it more if the weather …………………(be) better.

6 Sorry we’re late. Our taxi got stuck in the traffic. …………………(it / be) quicker if …………………(we / walk).

7 Why didn’t you tell me about your problem? If …………………(you / tell) me, …………………(I / try) to help you.

8 I’m not tired. If …………………(I / be) tired, I’d go home now.

9 I wasn’t tired last night. If …………………(I / be) tired, I would have gone home earlier.

B For each situation, write a sentence beginning with If.

1 I wasn’t hungry, so I didn’t eat anything.

=> If I’d been hungry, I would have eaten something.

2 The accident happened because the road was icy.

If the road………………………..

3 I didn’t know that you had to get up early, so I didn’t wake you up.

If I………………………..

4 Unfortunately I lost my phone, so I couldn’t call you.

5 Karen wasn’t injured in the crash, because fortunately she was wearing a seat belt.

6 You didn’t have any breakfast – that’s why you’re hungry now.

7 I didn’t get a taxi because I didn’t have enough money.

8 Dan didn’t do well at school, so he couldn’t go to university.

C Imagine that you are in these situations. For each situation, write a sentence with I wish.

1 You’ve eaten too much and now you feel sick.

=> You say: I wish I hadn’t eaten so much.

2 When you were younger, you never learned to play a musical instrument. Now you regret this.

You say:…………………………

3 You’ve painted the gate red. Now you think it doesn’t look good. Red was the wrong colour.

You say:…………………………

4 You decided to travel by car, but the journey was long and tiring. Going by train would have been better.

You say: I wish we…………………………

5 Last year you went to New York with a friend. You didn’t have time to do all the things you wanted to do.

You say:…………………………

6 You moved to a new flat a few months ago. Now you don’t like your new flat. You think that moving was a bad idea.

You say:…………………………

Đáp án

A

2 If she’d missed / she had missed (the train), she’d have missed / she would have missed (her flight too).

3 I’d have forgotten / I would have forgotten (if) you hadn’t reminded

4 I’d had / I had had (your email address) I’d have sent / I would have

sent (you an email)

5 they’d have enjoyed / they would have enjoyed (it more if the weather) had been (better)

6 It would have been (quicker if) we’d walked / we had walked

7 you’d told / you had told (me) I’d have tried / I would have tried

8 I were / I was

9 I’d been / I had been

B

2 If the road hadn’t been icy, the accident wouldn’t have happened.

3 If I’d known / If I had known (that you had to get up early), I’d have

woken / I would have woken you up.

4 If I hadn’t lost my phone (or If I’d had my phone), I’d have called you. or … I would have called you. or … I could have called you.

5 If Karen hadn’t been wearing a seat belt, she’d have been injured / she would have been injured (in the crash). or … she might have been injured or … she could have been injured

6 If you’d had / If you had had (some) breakfast, you wouldn’t be hungry now.

7 If I’d had / If I had had enough money, I’d have got / I would have got a taxi. (or … taken a taxi)

8 If Dan had done well/better at school, he could/would have gone to university.

C

2 I wish I’d learned / I wish I had learned to play a musical instrument (when I was younger). or I wish I could play … / I wish I was able to play …

3 I wish I hadn’t painted it red. or … the gate red. or I wish I had painted it a different colour.

4 I wish we’d gone / I wish we had gone by train. or I wish we hadn’t gone by car.

5 I wish we’d had / I wish we had had more time (to do all the things we wanted to do).

6 I wish I hadn’t moved (to my new flat). or I wish I’d stayed where I was. / … stayed in my old flat.

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 38: If I had known....I wish I had known... – Học Hay

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.35107799
Email: marcus.lehai@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Fanpage Học Hay Học Hay Youtube Channel MuaBanNhanh Học Hay

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

Tải app HocHay trên Google Play Tải app HocHay trên App Store

 

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019

Ẩn

Web by VINADESIGN