Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 54: be/get used to – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 24/08/2020 | 2050
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 54: be/get used to | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 54: be/get used to – Học Hay

1. Be used to

- Cách dùng: be + used to V-ing/Noun được dùng khi nói về việc ai đó đã quen với điều gì đó, đã làm việc gì đó rất nhiều lần hoặc đã có kinh nghiệm với việc đó rồi, việc đó đã quen thuộc, không còn lạ lẫm, mới lạ hay khó nữa.

 • Ví dụ: I'm used to getting up early.
  (Tôi dậy sớm quen rồi)

- Cấu trúc:

Khẳng định: S + be + used to + V-ing + ….

Phủ định: S + be (not) + used to + V-ing + …

 • Ví dụ: She isn't used to using computer.(Cô ấy không quen sử dụng máy tính)

Nghi vấn: Be + S + used to + V-ing +…

 • Are they used to walking to school?
  (Các em ấy đã quen với việc đi bộ tới trường rồi sao?)

2. Get used to

- Cách dùng: get used to + N/V-ing được dùng để diễn tả một đối tượng đang dần, đang bắt đầu trở nên quen với một việc nào đó, việc đó đang dần trở nên quen thuộc.

 • Ví dụ: Lan gets used to living in the city.
  (Lan đang dần quen với cuộc sống thành thị)

- Cấu trúc:

Khẳng định: S + get + used to + V-ing/ Noun

Phủ định: S + Auxiliary Verbs + not + get +used to + V-ing/Noun

Lưu ý: get phải được chia theo chủ ngữ và thì của ngữ cảnh.

Ví dụ:

 • got used to eating fast food when I lived in New York.
  (Tôi đã quen dần với các loại thức ăn nhanh khi tôi sống ở New York)
 • She doesn't get used to the noise of that machine.
  (Cô ấy không quen nổi với tiếng ồn của cái máy kia)

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 54: be/get used to – Học Hay

A Complete the sentences using used to + a suitable verb.

1 I’m not lonely. I don’t need other people. I’m used to being on my own.

2 I don’t feel good. I stayed up until 3 am. I’m not ………………..to bed so late.

3 Tomorrow I start a new job. I’ll have to get ……………….with new people.

4 My feet hurt. I can’t go any further. I’m not ……………….so far.

5 I like this part of town. I’ve been here a long time, so I’m ……………….here.

B Read about Sarah and Jack. Complete the sentences using used to.

1 Sarah is a nurse. A year ago she started working nights. At first it was hard for her.

Sarah wasn’t used to working nights. It took her a few months to ……………….it. Now, after a year, it’s normal for her. She ………………. nights.

2 Jack has to drive two hours to work every morning. Many years ago, when he first had to do this, it was hard for him and he didn’t like it.

When Jack started working in this job, he ……………….driving two hours to work every morning, but after some time he it. Now it’s no problem for him. He ……………….two hours every morning.

C What do you say in these situations? Use I’m (not) used to … .

1 You live alone. You don’t mind this. You have always lived alone.

FRIEND: Do you get lonely sometimes?

YOU: No, I’m used to living alone.

2 You sleep on the floor. It’s OK for you. You have always slept on the floor.

FRIEND: Wouldn’t you prefer to sleep in a bed?

YOU: No, I……………….

3 You have to work long hours in your job. This is not a problem. You have always done this.

FRIEND: You have to work long hours in your job, don’t you?

YOU: Yes, but I don’t mind that. I……………….

4 You’ve just moved from a village to a big city. It’s busy and you don’t like the crowds of people.

FRIEND: How do you like living here now?

YOU: It’s different from living in a village. I……………….

D Read the situations and complete the sentences using get/got used to.

1 Some friends of yours have just moved into an apartment on a busy street. It is very noisy.

They’ll have to get used to the noise .

2 The children got a new teacher. She was different from the teacher before her, but this wasn’t a problem for the children. They soon ………………..

3 Kate moved from a big house to a much smaller one. She found it strange at first. She had to……………….in a much smaller house.

4 Anna has lived in Britain for ten years. She didn’t like the weather when she first came, and she still doesn’t like it. She can’t ………………..

5 Lee got a new job, but his new salary was much less. So he had less money.

He had to ………………..

E Complete the sentences using only one word each time.

1 Lisa had to get used to driving on the left.

2 Daniel used to ……………….a lot of coffee. Now he prefers tea.

3 I feel very full after that meal. I’m not used to ……………….so much.

4 I wouldn’t like to share a room. I’m used to ……………….my own room.

5 I used to ……………….a car, but I sold it a few months ago.

6 When we were children, we used to ……………….swimming very often.

7 There used to ……………….a school here, but it was knocked down a few years ago.

8 I’m the boss here! I’m not used to ……………….told what to do.

Đáp án

A

2 used to going

3 used to working / used to being

4 used to walking

5 used to living

B

1 It took her a few months to get used to it. … She’s used to working nights. / She is used to working nights.

2 When Jack started working in this job, he wasn’t used to driving two hours to work every morning, but after some time he got used to it. … He’s used to driving two hours every morning. / He is used to driving …

C

2 No, I’m used to sleeping on the floor.

3 I’m used to working long hours.

4 I’m not used to the crowds (of people).

D

2 They soon got used to her. / …to the/their new teacher.

3 She had to get used to living in a much smaller house.

4 She can’t get used to the weather.

5 He had to get used to having less money.

E

2 drink

3 eating

4 having

5 have/own

6 go

7 be

8 being

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019