Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 65: Sự hòa hợp chủ ngữ động từ – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 24/08/2020 | 1414
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 65: Sự hòa hợp chủ ngữ động từ | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 65: Sự hòa hợp chủ ngữ động từ – Học Hay

 

1. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ:

- Chủ ngữ và động từ trong câu phải được chia phù hợp với nhau ⇒ sự hòa hợp chủ vị tiếng anh. Tuy nhiên, trong 1 câu sẽ có trường hợp chủ ngữ bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Vậy nên phải xác định được các thành phần này thì mới có thể chia động từ chính xác được.

- Quy tắc chung cho cách chia động từ:


Chủ ngữ số ít + động từ số ít

Chủ ngữ số nhiều + động từ số nhiều

2. Các trường hợp lưu ý:

a Danh từ chỉ số ít nhưng có dạng số nhiều:

 

Danh từ có dạng số nhiều nhưng mang nghĩa số ít như: news, billiards, physics, gymnastics, measles (bệnh sởi), mumps (bệnh quai bị), The Philippines, The Unites States

Đối với các câu có những danh từ này làm chủ ngữ, động từ sẽ được chia ở dạng số ít

Ví dụ:

  • Physics is my favorite subject.
   (Vật lý là môn học mà tôi thích nhất)
  • Measles is common to children.
   (Bệnh sởi rất thường gặp ở trẻ em)
  • The United States lies in America.
   (Hoa Kỳ nằm ở Châu Mỹ)

 

b. Những danh từ tập hợp:

Các danh từ tập hợp chỉ nhóm người hay tổ chức như: class, group, crowd, team, company, jury, family, audience, band, crew, army, majority, public, committee, dozen

- Nếu là danh từ tập hợp chỉ một nhóm nói chung thì động từ theo sau đó phải chia số ít.

Ví dụ:

  • My family has a big house.
   (Gia đình tôi có một ngôi nhà lớn)
  • The football team has won the first prize.
   (Đội bóng đã thắng giải vô địch)

 

- Ngược lại, nếu danh từ tập hợp chỉ những cá thể riêng biệt thì động từ phải chia số nhiều.

Ví dụ:

  • My family were good.
   (Các thành viên trong gia đình tôi đều khoẻ)
 • The football team have just played excellently.
  (Các thành viên của đội bóng đã chơi rất xuất sắc)

c. Khoảng cách/ Đo lường/ Tiền bạc/ Thời gian: cần phải xác định xem đang nói về một số lượng của các chỉ số đo lường riêng lẻ hay một đơn vị tổng thể

+ Nếu nói về 1 đơn vị tổng thể thì dùng V (singular)

Ví dụ:

  • Five years is a long time to wait. (tổng thời gian 5 năm)
   (Năm năm là 1 thời gian chờ đợi dai dẳng)
  • Seven dollars is the cost of that cake. (tổng số tiền)
   ($7 là số tiền của chiếc bánh đó)
  • The dollar is accepted in many countries around the world. (1 loại tiền tệ)
   (Đô là được chấp nhận ở rất nhiều nước trên thế giới)

 

+ Nếu nói về một số lượng của các chỉ số đo lường riêng lẻ thì dùng V (plural)

Ví dụ:

  • Dollars are accepted in most Israeli stores. (rất nhiều tiền)
   (Đô la được chấp nhận ở hầu hết các cửa hàng Israeli)
  • Two hours were spent cleaning the garage Saturday and Sunday. (thời gian 2 tiếng)
   (2 tiếng được dùng để lau dọn ga-ra vào thứ 7 và chủ nhật)
 • Two thirds of the students are on the field trip today. (số lượng các cá nhân)
  (2/3 học sinh đi dã ngoại trong ngày hôm nay)

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 65: Sự hòa hợp chủ ngữ động từ – Học Hay

A Complete the sentences. Choose from the box.

a

are

them

doesn’t

pair

it

glasses

some

don’t

 

1 My eyesight is getting worse. I need glasses .

2 The trousers you bought for me ………………..fit me.

3 The jacket you bought for me ……………fit me.

4 I need ……………scissors to cut this piece of material.

5 I can’t find my binoculars. Have you seen…………… ?

6 I went shopping and bought a…………… of jeans.

7 Where ……………my sunglasses?

8 I went shopping and bought ……………pair of pyjamas.

9 I don’t know much about politics. I’m not interested in…………… .

B Complete the sentences. Use a word from section B (news, series etc.).

1 ‘Have you heard the news ?’ ‘No. What’s happened?’

2 The bicycle is a ……………of transport.

3 A lot of American TV ……………are shown in other countries.

4 The tiger is an endangered…………… .

5 There will be a ……………of meetings to discuss the problem.

6 Fortunately the ……………wasn’t as bad as we expected.

7 How many ……………of bird are there in the world?

8 I didn’t have my phone, so I had no ……………of contacting you.

C Choose the correct form of the verb, singular or plural. In three sentences either the singular or plural verb is possible.

1 Gymnastics is / are my favourite sport. (is is correct)

2 My new glasses doesn’t / don’t fit very well.

3 The police want / wants to interview two men about the robbery.

4 Physics was / were my favourite subject at school.

5 It’s a nice place to visit. The people is / are very friendly.

6 Germany is / are playing Spain tomorrow night. Are you going to watch it?

7 Does / Do the police know how the accident happened?

8 Where do / does your family live?

9 Most people enjoy / enjoys music.

10 I like this cafe. The staff here is / are really friendly and efficient.

D Complete the sentences. Use is or isn’t, and choose from the box.

a lot to carry

enough money

too hot

long enough

a long time

 

1 Three years is a long time to be without a job.=> Three years is a long time

2 Thirty degrees for Tom. He doesn’t like hot weather. => OK

3 Ten dollars . We need more than that.

4 Four days for a holiday. You need at least a week.

5 Twenty kilos . Are you sure you can manage?

79.5 Are these sentences OK? Correct them where necessary.

1 Three years are a long time to be without a job. Three years is a long time

2 The committee want to change the rules of the club. OK

3 Susan was wearing a black jeans.

4 I like Martin and Jane. They’re very nice persons.

5 I’m going to buy some new pyjamas.

6 There was a police directing traffic in the street.

7 This scissors isn’t very sharp.

8 The company have decided to open a new factory.

9 This plant is very rare species.

10 Twelve hours are a long time to be on a plane.

Đáp án

A

2 don’t

3 doesn’t

4 some

5 them

6 pair

7 are

8 a

9 it

B

2 means

3 series

4 species

5 series

6 news

7 species

8 means

C

2 don’t

3 want

4 was

5 are

6 is or are

7 Do

8 do or does

9 enjoy

10 is or are

D

2 is too hot

3 isn’t enough money

4 isn’t long enough

5 is a lot to carry

E

3 … wearing black jeans.

4 … very nice people.

5 OK

6 There was a police officer / a policeman / a policewoman …

7 These scissors aren’t …

8 OK (The company has is also correct)

9 … is a very rare species.

10 Twelve hours is …

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019