Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 75: both/neither/either – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 24/08/2020 | 2357
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 75: both/neither/either | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 75: both/neither/either – Học Hay

A. EITHER - NEITHER

1. Either neither trong câu thể hiện sự đồng tình

- Either và neither được dùng trong câu phủ định để thể hiện sự đồng thuận giữa  người nói với nhau về một sự việc nào đó.

- Phân biệt either và neither:

  Either Neither
Giống nhau Either và Neither là câu trả lời ngắn dạng phủ định, diễn tả tính giống nhau giữa các sự vật, sự việc mà người nói đề cập
Khác nhau Vị trí của either ở cuối câu, cấu trúc câu không thay đổi
Cấu trúc: S + auxiliary verb + not + V + O + either
Vị trí của neither ở đầu câu và động từ theo sau chia theo chủ ngữ
Cấu trúc: Neither + auxiliary verb + S + … 
Ví dụ Mary: I can't see the top of that building
Carol: I can't either
Mary. You don't work hard when I go out, Carol
Carol: Neither does Cindy!

neither and either

2. Làm từ hạn định (determiner):

A. EITHER

- Either được dùng trước danh từ để nói về 2 sự lựa chọn hoặc 2 khả năng (either nghĩa là hoặc cái này hoặc cái kia). Danh từ sau either phải là danh từ số it đếm được.

Ví dụ: Either school will be fine because they're both good.
(Trường nào cũng được vì chúng đều tốt cả)

- Khi dùng either với danh từ số nhiều hoặc đại từ thì neither phải đi với giới từ of. Cách dùng either of:

a. Either + of + object pronoun

Cấu trúc either of đi với một đại từ nhân xưng tân ngữ (thường là us, you, them)

Ví dụ:I know Clara and Jason. Either of them loves volleyball.
(Tôi biết Clara và Jason. Cả hai đứa nó đều thích bóng chuyền)

b. Either + of + từ hạn định + danh từ số nhiều

- Các từ hạn định (determiner) thường dùng trong cấu trúc này là: a, an, the, my, his, their, this, that

Ví dụ:

 • Either of the dishes is delicious.
  (Cả hai món ăn đều rất ngon miệng)
 • Either of  his cars was broken last month.
  (Tháng rồi cả hai chiếc xe của anh ta đều hư hết)

Either có khi được sử dụng độc lập trong câu, lúc này nó có nghĩa là người nói không quan tâm đến sự lựa chọn, cái nào cũng được, đôi khi nó còn đi với từ “one

Ví dụ:

A & B: We will eat out tonight. Do you want to eat seafood or pizza?
(Bọn tao tính ra ngoài ăn tối nè. Mày muốn ăn hải sản hay pizza?)

C: Either one.
(Cái nào cũng xơi láng)

- Khi đi với danh từ đếm được số ít, either có thể mang nghĩa "cả hai"

Ví dụ: You can find them on either side of the street.
(Cháu có thể tìm thấy chúng ở cả hai bên đường)

B. NEITHER

- Neither được dùng để đưa ra lời phủ định về 2 vật/người. Neither đứng trước danh từ đếm được số ít. Neither là phủ định của either, nghĩa là 'không cái này mà cũng không cái kia'.

Ví dụ: Neither parent can come to the meeting.
(Cả bố mẹ đều không thể tới được cuộc họp phụ huynh)

- Khi dùng neither với danh từ số nhiều hoặc đại từ thì neither phải đi với giới từ of. Cách dùng neither of:

a. Neither + of + object pronoun (Neither + of + đại từ tân ngữ)

Trong cấu trúc này, of luôn phải đứng giữa neither và danh từ, động từ phải chia ở số ít, chỉ có 3 đại từ nhân xưng tân ngữ được dùng với neither of là you, them, us.

Ví dụ: Neither of us knows that Mr. Blank passed away
(Không ai trong chúng tôi biết rằng thầy Blank đã qua đời)

b. Neither + of + từ hạn định + danh từ số nhiều

Các từ hạn định (determiner) thường dùng trong cấu trúc này là: a, an, the, my, his, their, this, that, động từ phải chia theo ngôi thứ ba số ít (dù danh từ ở dạng số nhiều)

Ví dụ:

 • Neither of my friends knows how my brother looks like.
  (Không có đứa bạn nào của tôi biết mặt anh trai tôi)
 • Neither of the dresses suited me.
  (Không có cái váy nào vừa với tôi cả)

- Trong văn nói, neither có thể đứng 1 mình để đáp lời khi nhắc tới chủ thể được đề cập trước đó.

Ví dụ:
A: hey, which dress do you like, the red one or the pink one?
(Này, cậu thích cái váy nào, cái màu đỏ hay màu hồng?)

B: Neither! 
(Chả thích cái nào cả)

3. Làm liên từ

Neither … nor và either … or tạo thành 2 cặp liên từ tương quan. Neither… nor được dùng để diễn tả sự phủ định kép, nghĩa là không cái này cũng không cái kia, either…or dùng để diễn tả sự lựa chọn: nghĩa là hoặc là cái này, hoặc là cái kia.

Ví dụ:

 • Neither me nor my friends want to talk with her.
  (Cả tôi lẫn bạn tôi đều không muốn nói chuyện với cô ta)
 •  I want to have either tea or juice.
  (Tôi muốn uống trà hoặc cà phê)

4. Làm đại từ

Either và neither khi được dùng làm đại từ sẽ đứng một mình, động từ chính trong câu chia theo ngôi thứ ba số ít

Ví dụ:

 • I tried Asus and Oppo phones before, but neither was good.
  (Tôi đã thử dùng điện thoại Asus và Oppo trước đây. Nhưng không có cái nào tốt cả)
 • Do you want tea or coffee? – Either is good for me.
  (Bạn uống trà hay cà phê? – Cái nào cũng được hết)

5. Lưu ý

- Ta sử dụng neither, không phải none, khi nhắc đến 2 người/vật

I know Jack and Piper. Neither of them is good.
(Tôi biết Jack và Piper. Không ai tốt lành cả)
NOT: None of them

- Không sử dụng both of + not trong câu phủ định

Neither of us will go to school today.
(Cả 2 chúng tôi sẽ không tới trường hôm nay)
NOT: Both of us will not go to school today.

- Cấu trúc đảo ngữ với neither

Khi câu có chứa neither hoặc nor đứng sau câu phủ định, thì ta phải dùng đảo ngữ với câu chứa neither hoặc nor.

Ví dụ:

 • You hadn't go to work, neither had you do any house chores.
  (Anh không những không đi làm mà còn không làm việc nhà nữa)
 • I didn't see your bag, nor did I see your uniform.
  (Mẹ không thấy cái túi , cũng như không thấy bộ đồng phục của con đâu cả)

 

A. BOTH

- both … and: dùng để diễn tả lựa chọn kép - cả cái này lẫn cả cái kia.

 • Ví dụ: Both John and Mary are good at French.
  (Cả John và Marry đều giỏi tiếng Pháp)

- both of: ta dùng: both of the restaurants, both of those restaurants. (không dùng both of restaurants):

 • Both of these restaurants are good.

- Có thể lược bỏ “of” sau both

 • Both of these restaurants are good. or Both these restaurants are good.

- both of / neither of / either of còn được dùng với đại từ nhân xưng tân ngữ (us/you/them)

 • (talking to two people) Can either of you speak Russian?
 • I asked two people how to get to the station, but neither of them knew.
 • We say ‘both of’ before us/you/them (you need to use of):
 • Both of us were tired. (not Both us were …)

 

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 75: both/neither/either – Học Hay

A Complete the sentences with both/neither/either.

1 ‘Do you want tea or coffee?’ ‘ Either . I really don’t mind.’

2 ‘What day is it today – the 18th or the 19th?’ ‘…………… . It’s the 20th.’

3 A: Where did you go on your trip – Korea or Japan?

B: We went to………… . A week in Korea and a week in Japan.

4 ‘Shall we sit in the corner or by the window?’ ‘………… . I don’t mind.’

5 ‘Where’s Lisa? Is she at work or at home?’ ‘………… . She’s away on holiday.’

6 ‘Is it true that Kate speaks Spanish and Arabic?’ ‘Yes, she speaks………… fluently.’

B Complete the sentences with both/neither/either. Use of where necessary.

1 Both my parents are from Egypt.

2 To get to the town centre, you can walk along the river or you can go along the road.

You can go………… way.

3 I went to Carl’s house twice, but………… times he wasn’t at home.

4 …………Tom’s parents is English. His father is Polish and his mother is Italian.

5 I saw an accident this morning. One car drove into the back of another. Fortunately………… driver was injured, but………… cars were badly damaged.

6 I have two sisters and a brother. My brother is working, but………… my sisters are still at school.

C Complete the sentences with both/neither/either + of us / of them.

1 I asked two people how to get to the station, but neither of them knew.

2 I was invited to two parties last week, but I couldn’t go to………… .

3 There were two windows in the room. It was very warm, so I opened………… .

4 Sam and I often play tennis, but we’re not very good. …………can play well.

5 I tried two bookshops for the book I wanted to buy, but………… had it.

D Write sentences with both … and … / neither … nor … / either … or … .

1 Chris was late. So was Pat. => Both Chris and Pat were late.

2 He didn’t say hello, and he didn’t smile. => He neither said hello nor smiled.

3 It was a boring movie. It was long too.

4 Joe doesn’t have a car. Sam doesn’t have one either.

5 Emily speaks German and she speaks Russian too.

6 Ben doesn’t watch TV and he doesn’t read newspapers.

7 Is that man’s name Richard? Or is it Robert? It’s one of the two.

8 I don’t have time to go on holiday. And I don’t have the money.

9 We can leave today or we can leave tomorrow – whichever you prefer.

E Complete the sentences with neither/either/none/any.

1 We tried a lot of hotels, but none of them had a room.

2 Sam has two sisters, but I haven’t met …………of them.

3 Emily has four brothers, but I haven’t met …………of them.

4 There were a few shops in the street, but………… of them was open.

5 Spain, Italy, Greece, Turkey – have you been to………… of these countries?

6 I could meet you next Monday or Thursday. Would …………of those days suit you?

7 Mark and I couldn’t get into the house because …………of us had a key

Đáp án

A

2 Neither

3 both

4 Either

5 Neither

6 both

B

2 either

3 both

4 Neither of

5 neither driver … both / both the / both of the cars

6 both / both of

C

2 either of them

3 both of them

4 Neither of us

5 neither of them

D

3 The movie was both boring and long.

4 Neither Joe nor Sam has a car. or … has got a car.

5 Emily speaks both German and Russian.

6 Ben neither watches TV nor reads newspapers.

7 That man’s name is either Richard or Robert.

8 I have neither the time nor the money to go on holiday.

9 We can leave either today or tomorrow.

E

2 either

3 any

4 none

5 any

6 either

7 neither

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019