Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 87: So sánh nhất – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 24/08/2020 | 1485
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 87: So sánh nhất | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 87: So sánh nhất – Học Hay

So sánh nhất trong tiếng anh được dùng cho 3 người, vật, sự việc, tính chất trở lên. Đối tượng được so sánh nhất sẽ là đối tượng vượt trội hơn hay kém hơn các đối tượng còn lại. Cấu trúc so sánh nhất:

1. Tính từ/ trạng từ ngắn:


S + V + the + short adj/adv -est +  Noun/ Pronoun/ Clause


  • Ví dụ: Nam is the tallest boy in the class.

   (Nam là bạn trai cao nhất lớp)

2. Tính từ/ trạng từ dài:


S + V + the most + long adj/adv + Noun/ Pronoun/ Clause


  • Ví dụ: Trung is the most handsome boy in the neighborhood.

   (Trung đẹp trai nhất xóm)

So sánh kém nhất:


S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause


  • Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions.

   (Ý tưởng của cô ấy là những đề nghị thiếu tính thực tiễn nhất)

 

► Một số lưu ý:

- So sánh nhất có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm almost (hầu như); much (nhiều); quite (tương đối); by far/ far (rất nhiều) vào trước hình thức so sánh

Most khi được dùng với nghĩa very (rất) thì không có the đứng trước và không có ngụ ý so sánh

 

► Quy tắc thay đổi tính từ trong phép so sánh:

- Đối với tính từ/trạng từ dài trên 3 âm tiết, thêm the most vào trước

- Đối với tính từ/trạng từ ngắn, ta thêm –est vào cuối.

- Thêm đuôi -est cho tính từ có 1 âm tiết hoặc 2 âm tiết tận cùng là –y (happy, lucky), -er(clever), -ow (narrow), -le (simple, gentle), -ure (mature), -et (trừ quiet, polite)

- Nếu tính từ tận cùng là –y thì khi thêm đuôi –est, -y sẽ chuyển thành –i (early → earliest, happy → happiest)

- Nếu tính từ tận cùng là một phụ âm và trước phụ âm đó là nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối (big → biggest)

 

► Phân biệt trạng từ/tính từ ngắn và tính từ dài:

Các tính từ và trạng từ ngắn:

+ Tính từ có 1 âm tiết hoặc 2 âm tiết tận cùng là –y (happy, lucky), -er (clever), -ow (narrow), -le(simple, gentle), -ure (mature), -et (trừ quiet, polite)

+ Trạng từ có 1 âm tiết (fast, hard) hoặc 2 âm tiết (early)

Các tính từ và trạng từ dài:

+ Tính từ, trạng từ có 2 âm tiết trở lên (normal, boring, interesting)

+ Tính từ tận cùng là –ly (slowly, quickly, dangerously)

+ Tính từ hai âm tiết đuôi –ing và –ed ; –full và –less (boring – bored; carefull – careless)

Tính Từ So Sánh Bất Quy Tắc

Một số tính từ/trạng từ không theo quy tắc thông thường khi so sánh. Hãy cùng nhìn bảng so sánh hơn nhất của tính từ bất quy tắc dưới đây:

Tính/ trạng từ Dạng so sánh hơn Dạng so sánh nhất Nghĩa
Good/well better the best tốt, tốt hơn, tốt nhất
Bad/badly worse the worst tệ, tệ hơn, tệ nhất
Far farther (US: further) the furthest xa, xa hơn, xa nhất
Lillte less the least ít, ít hơn, ít nhất
Many/much more the most nhiều, nhiều hơn, nhiều nhất

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 87: So sánh nhất – Học Hay

A Complete the sentences. Use the superlative forms (-est or most …) of the words in the box.

bad        cheap    good      honest      popular           short     tall

 

1 We didn’t have much money, so we stayed at the cheapest hotel in the town.

2 This building is 250 metres high, but it’s not……………… in the city.

3 It was an awful day. It was …………day of my life.

4 What is …………sport in your country?

5 I like the morning. For me it’s …………part of the day.

6 Sarah always tells the truth. She’s one of………… people I know.

7 A straight line is………… distance between two points.

B Complete the sentences. Use a superlative (-est or most …) or a comparative (-er or more …).

1 We stayed at the cheapest hotel in the town. (cheap)

2 Our hotel was cheaper than all the others in the town. (cheap)

3 I wasn’t feeling well yesterday, but I feel a bit………… today. (good)

4 What’s …………thing you’ve ever bought? (expensive)

5 I prefer this chair to the other one. It’s………… . (comfortable)

6 Amy and Ben have three daughters. …………is 14 years old. (old)

7 Who is the …………person you know? (old)

8 What’s …………way to get to the station? (quick)

9 Which is …………– the bus or the train? (quick)

10 I can remember when I was three years old. It’s …………memory. (early)

11 Everest is………… mountain in the world. It is…………than any other mountain. (high)

12 A: This knife isn’t very sharp. Do you have a …………one?

B: No, it’s …………one I have. (sharp)

C Complete the sentences. Use a superlative (-est or most …) + a preposition (of or in).

1 It’s a very good room. It’s the best room in the hotel.

2 Brazil is a very large country. It’s …………South America.

3 It was a very happy day. It was …………my life.

4 This is a very valuable painting. It’s …………the museum.

5 Spring is a very busy time for me. It’s …………the year.

In the following sentences use one of + a superlative + a preposition.

6 It’s a very good room. It’s one of the best rooms in the hotel.

7 He’s a very rich man. He’s one …………the country.

8 She’s a very good student. She’s the class.

9 It was a very bad experience. It was …………my life.

10 It’s a very famous university. It’s …………the world.

D What do you say in these situations? Use a superlative + ever.

1 You’ve just been to the cinema. The movie was extremely boring. You tell your friend:

(boring / movie / ever / see) That’s the most boring movie I’ve ever seen.

2 Someone has just told you a joke which you think is very funny. You say:

(funny / joke / ever / hear) That’s………… .

3 You’re drinking coffee with a friend. It’s really good coffee. You say:

(good / coffee / ever / taste) This………… .

4 You have just run ten kilometres. You’ve never run further than this. You say:

(far / ever / run) That………… .

5 You gave up your job. Now you think this was a very bad mistake. You say:

(bad / mistake / ever / make) It………… .

6 Your friend meets a lot of people, some of them famous. You ask your friend:

(famous / person / ever / meet?) Who…………?

Đáp án

A

2 the tallest

3 the worst

4 the most popular

5 the best

6 the most honest

7 the shortest

B

3 better

4 the most expensive

5 more comfortable

6 The eldest or The oldest

7 oldest

8 the quickest

9 quicker

10 my earliest

11 … the highest mountain in the world … It is higher than …

12 Do you have a sharper one? No, it’s the sharpest one I have.

C

2 It’s the largest country in South America.

3 It was the happiest day of my life.

4 It’s the most valuable painting in the museum.

5 It’s the busiest time of the year.

7 He’s one of the richest men in the country.

8 She’s one of the best students in the class.

9 It was one of the worst experiences of my life.

10 It’s one of the most famous universities in the world.

D

2 That’s the funniest joke I’ve ever heard.

3 This is the best coffee I’ve ever tasted.

4 That’s the furthest/farthest I’ve ever run.

5 It’s the worst mistake I’ve ever made. or It was the worst …

6 Who’s the most famous person you’ve ever met?

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019