Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 87: So sánh nhất – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 02/06/2020 | 18
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 87: So sánh nhất | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 87: So sánh nhất – Học Hay

So sánh nhất trong tiếng anh được dùng cho 3 người, vật, sự việc, tính chất trở lên. Đối tượng được so sánh nhất sẽ là đối tượng vượt trội hơn hay kém hơn các đối tượng còn lại. Cấu trúc so sánh nhất:

1. Tính từ/ trạng từ ngắn:


S + V + the + short adj/adv -est +  Noun/ Pronoun/ Clause


  • Ví dụ: Nam is the tallest boy in the class.

   (Nam là bạn trai cao nhất lớp)

2. Tính từ/ trạng từ dài:


S + V + the most + long adj/adv + Noun/ Pronoun/ Clause


  • Ví dụ: Trung is the most handsome boy in the neighborhood.

   (Trung đẹp trai nhất xóm)

So sánh kém nhất:


S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause


  • Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions.

   (Ý tưởng của cô ấy là những đề nghị thiếu tính thực tiễn nhất)

 

► Một số lưu ý:

- So sánh nhất có thể được nhấn mạnh bằng cách thêm almost (hầu như); much (nhiều); quite (tương đối); by far/ far (rất nhiều) vào trước hình thức so sánh

Most khi được dùng với nghĩa very (rất) thì không có the đứng trước và không có ngụ ý so sánh

 

► Quy tắc thay đổi tính từ trong phép so sánh:

- Đối với tính từ/trạng từ dài trên 3 âm tiết, thêm the most vào trước

- Đối với tính từ/trạng từ ngắn, ta thêm –est vào cuối.

- Thêm đuôi -est cho tính từ có 1 âm tiết hoặc 2 âm tiết tận cùng là –y (happy, lucky), -er(clever), -ow (narrow), -le (simple, gentle), -ure (mature), -et (trừ quiet, polite)

- Nếu tính từ tận cùng là –y thì khi thêm đuôi –est, -y sẽ chuyển thành –i (early → earliest, happy → happiest)

- Nếu tính từ tận cùng là một phụ âm và trước phụ âm đó là nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm cuối (big → biggest)

 

► Phân biệt trạng từ/tính từ ngắn và tính từ dài:

Các tính từ và trạng từ ngắn:

+ Tính từ có 1 âm tiết hoặc 2 âm tiết tận cùng là –y (happy, lucky), -er (clever), -ow (narrow), -le(simple, gentle), -ure (mature), -et (trừ quiet, polite)

+ Trạng từ có 1 âm tiết (fast, hard) hoặc 2 âm tiết (early)

Các tính từ và trạng từ dài:

+ Tính từ, trạng từ có 2 âm tiết trở lên (normal, boring, interesting)

+ Tính từ tận cùng là –ly (slowly, quickly, dangerously)

+ Tính từ hai âm tiết đuôi –ing và –ed ; –full và –less (boring – bored; carefull – careless)

Tính Từ So Sánh Bất Quy Tắc

Một số tính từ/trạng từ không theo quy tắc thông thường khi so sánh. Hãy cùng nhìn bảng so sánh hơn nhất của tính từ bất quy tắc dưới đây:

Tính/ trạng từ Dạng so sánh hơn Dạng so sánh nhất Nghĩa
Good/well better the best tốt, tốt hơn, tốt nhất
Bad/badly worse the worst tệ, tệ hơn, tệ nhất
Far farther (US: further) the furthest xa, xa hơn, xa nhất
Lillte less the least ít, ít hơn, ít nhất
Many/much more the most nhiều, nhiều hơn, nhiều nhất

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 87: So sánh nhất – Học Hay

A Complete the sentences. Use the superlative forms (-est or most …) of the words in the box.

bad        cheap    good      honest      popular           short     tall

 

1 We didn’t have much money, so we stayed at the cheapest hotel in the town.

2 This building is 250 metres high, but it’s not……………… in the city.

3 It was an awful day. It was …………day of my life.

4 What is …………sport in your country?

5 I like the morning. For me it’s …………part of the day.

6 Sarah always tells the truth. She’s one of………… people I know.

7 A straight line is………… distance between two points.

B Complete the sentences. Use a superlative (-est or most …) or a comparative (-er or more …).

1 We stayed at the cheapest hotel in the town. (cheap)

2 Our hotel was cheaper than all the others in the town. (cheap)

3 I wasn’t feeling well yesterday, but I feel a bit………… today. (good)

4 What’s …………thing you’ve ever bought? (expensive)

5 I prefer this chair to the other one. It’s………… . (comfortable)

6 Amy and Ben have three daughters. …………is 14 years old. (old)

7 Who is the …………person you know? (old)

8 What’s …………way to get to the station? (quick)

9 Which is …………– the bus or the train? (quick)

10 I can remember when I was three years old. It’s …………memory. (early)

11 Everest is………… mountain in the world. It is…………than any other mountain. (high)

12 A: This knife isn’t very sharp. Do you have a …………one?

B: No, it’s …………one I have. (sharp)

C Complete the sentences. Use a superlative (-est or most …) + a preposition (of or in).

1 It’s a very good room. It’s the best room in the hotel.

2 Brazil is a very large country. It’s …………South America.

3 It was a very happy day. It was …………my life.

4 This is a very valuable painting. It’s …………the museum.

5 Spring is a very busy time for me. It’s …………the year.

In the following sentences use one of + a superlative + a preposition.

6 It’s a very good room. It’s one of the best rooms in the hotel.

7 He’s a very rich man. He’s one …………the country.

8 She’s a very good student. She’s the class.

9 It was a very bad experience. It was …………my life.

10 It’s a very famous university. It’s …………the world.

D What do you say in these situations? Use a superlative + ever.

1 You’ve just been to the cinema. The movie was extremely boring. You tell your friend:

(boring / movie / ever / see) That’s the most boring movie I’ve ever seen.

2 Someone has just told you a joke which you think is very funny. You say:

(funny / joke / ever / hear) That’s………… .

3 You’re drinking coffee with a friend. It’s really good coffee. You say:

(good / coffee / ever / taste) This………… .

4 You have just run ten kilometres. You’ve never run further than this. You say:

(far / ever / run) That………… .

5 You gave up your job. Now you think this was a very bad mistake. You say:

(bad / mistake / ever / make) It………… .

6 Your friend meets a lot of people, some of them famous. You ask your friend:

(famous / person / ever / meet?) Who…………?

Đáp án

A

2 the tallest

3 the worst

4 the most popular

5 the best

6 the most honest

7 the shortest

B

3 better

4 the most expensive

5 more comfortable

6 The eldest or The oldest

7 oldest

8 the quickest

9 quicker

10 my earliest

11 … the highest mountain in the world … It is higher than …

12 Do you have a sharper one? No, it’s the sharpest one I have.

C

2 It’s the largest country in South America.

3 It was the happiest day of my life.

4 It’s the most valuable painting in the museum.

5 It’s the busiest time of the year.

7 He’s one of the richest men in the country.

8 She’s one of the best students in the class.

9 It was one of the worst experiences of my life.

10 It’s one of the most famous universities in the world.

D

2 That’s the funniest joke I’ve ever heard.

3 This is the best coffee I’ve ever tasted.

4 That’s the furthest/farthest I’ve ever run.

5 It’s the worst mistake I’ve ever made. or It was the worst …

6 Who’s the most famous person you’ve ever met?

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 87: So sánh nhất – Học Hay

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.35107799
Email: marcus.lehai@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Fanpage Học Hay Học Hay Youtube Channel MuaBanNhanh Học Hay

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI

Tải app HocHay trên Google Play Tải app HocHay trên App Store

 

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019

Ẩn

Web by VINADESIGN