Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 94: unless/as long as/provided – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 24/08/2020 | 2122
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 94: unless/as long as/provided | Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 94: unless/as long as/provided – Học Hay

a. Cấu trúc Unless (Unless là If not)


IF + S + auxilary + not… ≈ Unless + S + V…

Sau Unless là câu khẳng định

Ví dụ:

  • If it is not cold, we will go swimming. → Unless it is cold, we will go swimming.
   (Nếu trời không lạnh, chúng tôi sẽ đi bơi)

  • If I have time, I will help you. → Unless I have time, I won’t help you.
   (Nếu tôi không có thời gian, thì tôi không giúp bạn được)

► Lưu ý: cách dùng unless trong câu điều kiện

+ If … not đổi sang Unless thì mệnh đề chính (main clause) không đổi;

+ If đổi sang Unless thì mệnh đề chính (main clause) phải đổi sang nghĩa phủ định.

b.

In case (trong trường hợp), even if (ngay cả khi, cho dù), as long as, so long as, provided (that), on condition (that) (miễn là, với điều kiện là)

Các từ này đều được sử dụng như If, có thể thay thế if ở các câu điều kiện loại 1, 2, 3 hoặc câu điều kiện hỗn hợp.

Ví dụ:

  • You should take this raincoat in case it rains.
   (Em nên mang theo áo mưa phòng trường hợp trời đổ mưa)

  • Even if you try really hard, people only concentrate on the result.
   (Cho dù bạn có nổ lực cực khổ đến đâu, thì người ta cũng chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi)

  • I won't hurt you as long as you love me.
   (Anh sẽ không làm tổn thương em miễn là em yêu anh)

 • I will buy a motorbike for you provided that you pass the entrance exam.
  (Mẹ sẽ mua xe máy cho con với điều kiện là con phải thi đậu đại học

 

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 94: unless/as long as/provided – Học Hay

A Write a new sentence with the same meaning. Use unless in your sentence.

1 You must try a bit harder, or you won’t pass the exam.

You won’t pass the exam unless you try a bit harder.

2 Listen carefully, or you won’t know what to do.

You won’t know what to do…………………

3 She must apologise to me, or I’ll never speak to her again.

4 You have to speak very slowly, or he won’t understand you.

5 Business must improve soon, or the company will have to close.

6 We need to do something soon, or the problem will get worse.

B Write sentences with unless.

1 The club isn’t open to everyone. You’re allowed in only if you’re a member.

You aren’t allowed in the club unless you’re a member.

2 I don’t want to go to the party alone. I’m going only if you go too.

I’m not going………………….

3 Don’t worry about the dog. It will chase you only if you move suddenly.

The dog……………

4 Ben isn’t very talkative. He’ll speak to you only if you ask him something.

Ben……………

5 Today is a public holiday. The doctor will see you only if it’s an emergency.

The doctor……………

C Which is correct?

1 You can borrow my car unless / as long as you promise not to drive too fast.

(as long as is correct)

2 We’re going to the beach tomorrow unless / providing the weather is bad.

3 We’re going to the beach tomorrow unless / providing the weather is good.

4 I don’t mind if you come home late unless / as long as you come in quietly.

5 I’m going now unless / provided you want me to stay.

6 I don’t watch TV unless / as long as I have nothing else to do.

7 Children are allowed to use the swimming pool unless / provided they are with an adult.

8 Unless / Provided they are with an adult, children are not allowed to use the swimming pool.

9 We can sit here in the corner unless / as long as you’d rather sit by the window.

10 A: Our holiday cost a lot of money.

B: Did it? Well, that doesn’t matter unless / as long as you enjoyed yourselves.

D Use your own ideas to complete these sentences.

1 We’ll be late unless we take a taxi.

2 I like hot weather as long as……………

3 It takes 20 minutes to drive to the airport provided……………

4 I don’t mind walking home as long as……………

5 I like to walk to work in the morning unless……………

6 We can meet tomorrow unless……………

7 I’ll lend you the money providing……………

8 I’ll tell you a secret as long as……………

9 You won’t achieve anything unless……………

Đáp án

A

2 You won’t know what to do unless you listen carefully.

3 I’ll never speak to her again unless she apologises (to me). or Unless she apologises (to me), I’ll …

4 He won’t understand you unless you speak very slowly. or Unless you speak very slowly, he …

5 The company will have to close unless business improves soon. or

Unless business improves soon, the company …

6 The problem will get worse unless we do something soon. or Unless we do something soon, the problem …

B

2 I’m not going (to the party) unless you go too. / … unless you’re going too.

3 The dog won’t chase you unless you move suddenly.

4 Ben won’t speak to you unless you ask him something.

5 The doctor won’t see you unless it’s an emergency. / … unless it’s an emergency.

C

2 unless

3 providing

4 as long as

5 unless

6 unless

7 provided

8 Unless

9 unless

10 as long as

D

Example answers:

2 it’s not too hot.

3 there isn’t too much traffic.

4 it isn’t raining.

5 I’m in a hurry.

6 you have something else to do.

7 you pay it back next week.

8 you don’t tell anyone else.

9 you take risks.

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019