Sách Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 49: Động từ nguyên mẫu – Học Hay


Đăng bởi Huyền Trang | 24/08/2020 | 1950
Giáo trình English Grammar in Use – Unit 49: Động từ nguyên mẫu| Học Hay

Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 49: Động từ nguyên mẫu – Học Hay

Động từ nguyên mẫu (Infinitive) trong tiếng anh là gì? Là một dạng của động từ, gồm 2 loại: động từ nguyên mẫu có to (to infinitive) và không to (bare infinitive).

A. ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU KHÔNG TO

Các động từ nguyên mẫu không to (bare infinitive) thường được sử dụng trong các trường hợp:

- Sau các trợ động từ do/does/did và các modal verbs (động từ khiếm khuyết) như can/will/should/may/….

Ví dụ:

 • will stay here until my parents come back.
  (Tôi sẽ ở lại đây chừng nào bố mẹ tôi trở lại)
 • Han Solo doesn't know why his son wants to hurt him)
  (Han Solo không biết tại sao con trai ông lại muốn đả thương ông)
 • They can't remember anything about that night.
  (Họ khổng thể nhớ gì về đêm đó cả)

- Sau các động từ như: let, make, would rather, had better

Ví dụ:

 • You had better finish your lunch before 12h30.
  (Con nên xơi nốt bữa trưa trước 12h30)
 • Just let me be. (Mặc kệ con đi)
 • I didn't mean to make her cry.
  (Tôi không cố ý làm cậu ấy khóc)

- Sau các động từ chỉ giác quan (mang tính chứng kiến toàn bộ sự việc): hear, sound, smell, taste, feel, watch, notice, see, listen, find … + O + bare infinitive

 • Ví dụ: I saw her get off the bus.
  (Tôi thấy cô ấy bước xuống xe buýt)

- Sau từ hỏi “why” khi đưa ra lời đề nghị

Ví dụ:

 • Why wait until tomorrow?
  (Tại sao phải đợi đến ngày mai?)
 • Why not buy a new book?
  (Tại sao không mua 1 quyển sách mới)

B. ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU CÓ TO

Động từ nguyên mẫu có to (To infinitive) được hình thành bằng cách thêm giới từ ‘to’ vào một động từ nguyên thể không to.

1. Chức năng:

Cách dùng động từ nguyên mẫu to infinitive gồm:

- Làm chủ ngữ (chỉ mục đích)

 • Ví dụ: To become a famous singer is a long and hard process.
  (Để trở thành một ca sỹ nổi tiếng cần phải trải qua một quá trình dài và gian nan)

- Làm bổ ngữ cho chủ từ

 • Ví dụ: What I like most in the summer is to lie on the bed and read novel.
  (Vào mùa hè việc mà tôi thích nhất là nằm trên giường và đọc tiểu thuyết)

- Làm tân ngữ cho động từ

 • Ví dụ: It was late, so we decided to take a taxi home.
  (Trễ rồi, nên chúng tôi quyết định đón taxi về nhà)

- Làm tân ngữ cho tính từ

 • Ví dụ: I’m pleased to see you.
  (Tôi rất hân hạnh được gặp bạn)

2. Vị trí:

a. Trong câu có dạng 'V + to V':

Những từ theo sau là to infinitive:

Động từ Nghĩa Ví dụ
agree đồng ý She agrees to buy this house.
(Cô ấy đồng ý mua căn nhà này)
appear xuất hiện You appear to bring bad luck for us.
(Ngươi chính là đem điềm xấu tới cho chúng ta)
afford nỗ lực afford to get a scholarship.
(Tôi nỗ lực để lấy được học bổng)
beg xin phép
cầu xin
I beg to inform you.
(Tôi xin phép thông báo tới anh …)
claim đòi hỏi He claims to have a new car.
(Anh ta đòi phải có một chiếc xe mới)
demand yêu cầu The manager demands to have my report.
(Quản lý yêu cầu phải có được bản cáo cáo của tôi)
expect mong chờ expect to pass the exam.
(Tôi mong vượt qua bài kiểm tra)
fail thất bại She failed to cook a meal.
(Cô ấy thất bại khi cố nấu ăn)
hesitate ngại ngần Don't hesitate to contact me.
(Đừng ngại liên hệ với tôi)
hope mong chờ
hy vọng
hope to see you soon.
(Hy vọng sẽ gặp lại anh sớm hơn)
intend cố ý Sorry, I did not intend to hurt you.
(Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh bị thương)
decide quyết định They have decided to take a vacation in Nha Trang.
(Họ đã quyết định đi nghỉ ở Nha Trang)
learn học hỏi You must learn to work.
(Bạn phải học cách làm việc)
manage xoay xở
cố gắng
He manages to carry all the boxes alone.
(Anh ta cố gắng để tự bê toàn bộ đống hộp)
offer cung cấp
đề nghị
He offers to take a picture for us.
(Anh ta đề nghị chụp một tấm hình cho chúng tôi)
plan lên kế hoạch plan to get married at the age of 30
(Tôi lên kế hoạch kết hôn ở tuổi 30)
prepare chuẩn bị I didn't prepare to take over this position.
(Tôi vẫn chưa chuẩn bị để đảm nhiệm vị trí này)
pretend giả giờ Let's pretend to be a ghost.
(Thử giả làm ma xem)
promise hứa hẹn promise to come back.
(Anh hứa sẽ quay lại)
refuse từ chối Carol refused to work for Google.
(Carol từ chối làm việc cho Google)
seem có vẻ như He seems to be happy.
(Anh ta có vẻ vui)
want muốn want to have a cup of coffee.
(Tôi muốn một cốc cà phê)

b. Trong câu có dạng 'V + O + to V':

Những động từ theo sau là tân ngữ (O) và to – infinitive: cause (gây ra), challenge (thử thách), convince (thuyết phục), dare (dám), encourage (khuyến khích), forbid (cấm), force (ép buộc), hire (thuê), instruct (hướng dẫn), invite (mời), order (kêu gọi), persuade (thuyết phục), remind (nhắc nhở), teach (dạy), tell (bảo), urge (thúc ép), warn (cảnh báo), ask (đòi hỏi) …

Ví dụ:

 • My father encouraged me to take part in this singing contest.
  (Bố tôi khuyến khích tôi tham gia vào cuộc thi hát)
 • Larry asked his friends to stop that joke.
  (Larry yêu cầu bạn anh ta dừng trò đùa đó lại)

c. Trong các cấu trúc đặc biệt:

- Tốn thời gian làm gì: It takes + someone + (thời gian) + to V

 • Ví dụ: It takes me three hours to fix my computer.
  (Tôi mất 3 tiếng đồng hồ để sửa xong máy tính)

- Dùng cho trạng ngữ chỉ mục đích:

 • Ví dụ: To enter this site, you have to register first.
  (Để truy cập trang web này, trước tiên bạn phải đăng ký)

- Cấu trúc với chủ ngữ giả: It + be + adj + to V

 • Ví dụ: It is difficult to work when you are sleepy.
  (Thật khó để làm việc khi đang buồn ngủ)

- Trong cấu trúc: S + V + too + adj / adv + to-infinitive  
(quá … để làm gì/ quá … đến mức không thể làm gì)

 • Ví dụ: This machine is too old to be repaired.
  (Chiếc máy này quá cũ để sửa)

- Trong cấu trúc: S + V + adj / adv + enough + to-infinitive (đủ … để làm gì)

 • Ví dụ: She isn’t tall enough to become a model.
  (Cô ấy không đủ cao để làm người mẫu)

- Trong cấu trúc: S + find / think / believe + it + adj + to-infinitive

 • Ví dụ: I find it difficult to learn English vocabulary.
  (Tôi cảm thấy khó khăn khi học từ vựng tiếng Anh)

- Sau các từ nghi vấn: what, who, which, when, where, how, …(thường không dùng sau why)

 • Ví dụ: I don’t know what to say. I’m speechless.
  (Tôi không biết phải nói gì nữa. Cạn lời, thật sự)

- Sau tính từ:

Động từ nguyên mẫu có to cũng thường được dùng sau một số tính từ diễn tả phản ứng hoặc cảm xúc của con người (Adj + to-infinitive) như: (un)able (khả năng), delighted (vui sướng), proud (tự hào), glad (vui vẻ), ashamed (xấu hổ), afraid (sợ hãi), eager (hăm hở), surprised (ngạc nhiên), anxious (lo lắng), pleased (vui lòng), amused (yêu thích), easy (dễ dàng), annoyed (bực mình), happy (vui vẻ), ready (sẵn sàng), …

Ví dụ:

 • It’s unable to open this account, isn’t it?
  (Không thể mở tài khoản này, phải không?)
 • I’m afraid to stand alone in front of many people.
  (Tôi sợ đứng một mình trước mặt nhiều người)

Bài tập Ngữ pháp tiếng anh luyện thi TOEIC – Unit 49: Động từ nguyên mẫu – Học Hay

A Complete the sentences for these situations.

"

1 They decided to get married

2. She agreed…………..

3 He offered…………..

4 They arranged…………..

5 She refused…………..

6 She promised…………..

B Complete the sentences. Use a suitable verb.

1 Don’t forget to lock the door when you go out.

2 There was a lot of traffic, but we managed ………………….to the airport in time.

3 We couldn’t afford ………………in London. It’s too expensive.

4 I can’t play a musical instrument, but I’d like to learn ………………the guitar.

5 I don’t want Mark to know what happened. I decided not……………… him.

6 We were all afraid to speak. Nobody dared ………………anything.

B Put the verb into the correct form, to … or -ing. (See Unit 53 for verbs + -ing.)

1 When I’m tired, I enjoy watching TV. It’s relaxing. (watch)

2 I’ve decided ………………for another job. I need a change. (look)

3 I’m not going anywhere! I refuse……………… . (move)

4 I’m not in a hurry. I don’t mind……………… . (wait)

5 Tina ran in a marathon last week, but she failed……………… . (finish)

6 I wish that dog would stop……………… . It’s driving me crazy. (bark)

7 They didn’t know I was listening to them. I pretended……………… asleep. (be)

8 We were hungry, so I suggested ………………dinner early. (have)

9 Hurry up! I don’t want to risk……………… the train. (miss)

10 David is very quiet. He tends not……………… much. (say)

D Make a new sentence using the verb in brackets.

1 I’ve lost my keys. (seem) => I seem to have lost my keys.

2 Tom is worried about something. (appear)

3 You know a lot of people. (seem)

4 My English is getting better. (seem)

5 That car has broken down. (appear)

6 Rachel is enjoying her job. (seem)

7 They have solved the problem. (claim)

E Complete each sentence using what/how/where/whether + these verbs:

do           get         go           put         ride        use

 

1 Do you know how to get to the airport from here?

2 Would you know …………..if there was a fire in the building?

3 You’ll never forget …………..a bike once you’ve learnt.

4 I’ve been invited to the party, but I haven’t decided …………..or not.

5 My room is very untidy. I’ve got so many things and I don’t know …………..them.

6 I have some clothes to wash. Can you show me………….. the washing machine?

 

F Complete the questions. Use do you want me to … ? or would you like me to … ? with these verbs (and any other necessary words):

come     lend      repeat show     shut       wait

 

1 Do you want to go alone, or do you want me to come with you ?

2 Do you have enough money, or do you want …………….?

3 Shall I leave the window open, or would you …………….?

4 Do you know how to use the printer, or would …………….?

5 Did you hear what I said, or do …………….?

6 Can I go now, or do …………….?

G Complete the sentences for these situations.

"

1 She told him to meet her at the station

2 They invited him……………..

3 He reminded her……………..

4. She warned……………..

5. He asked……………..

H Complete the second sentence so that the meaning is similar to the first sentence.

1 My father said I could use his car. => My father allowed me to use his car.

2 I was surprised that it rained.  => I didn’t expect……………………

3 Don’t stop him doing what he wants. Let…………………

4 Tom looks older when he wears glasses. Tom’s glasses make

5 I think you should know the truth. I want…………………

6 At first I didn’t want to apply for the job, but Sarah persuaded me. Sarah persuaded…………………

7 My lawyer said I shouldn’t say anything to the police.

My lawyer advised…………………

8 I was told that I shouldn’t believe everything he says.

I was warned…………………

9 If you’ve got a car, you are able to get around more easily.

Having a car enables…………………

 

I Which is right?

1 You aren’t allowed take / to take pictures here. (to take is correct)

2 I’m in a difficult position. What do you advise me do / to do?

3 The film was very sad. It made me cry / to cry.

4 Lisa’s parents always encouraged her study / to study hard at school.

5 Please don’t interrupt me. Let me finish / to finish.

6 You can’t make people do / to do things they don’t want to do.

7 You can’t force people do / to do things they don’t want to do.

8 Sarah won’t let me drive / to drive her car. She doesn’t trust me.

9 Why did you change your decision? What made you change / to change your mind?

10 If you enter a country with a tourist visa, you are not allowed work / to work there

Đáp án

A

2 to help him

3 to carry her bag (for her)

4 to meet at 8 o’clock

5 to tell him her name / to give him her name

6 not to tell anyone or (She promised) she wouldn’t tell anyone.

B

2 to get

3 to live

4 to play

5 to tell

6 say or to say

C

2 to look

3 to move

4 waiting

5 to finish

6 barking

7 to be

8 having

9 missing

10 to say

D

2 Tom appears to be worried about something.

3 You seem to know a lot of people.

4 My English seems to be getting better.

5 That car appears to have broken down.

6 Rachel seems to be enjoying her job.

7 They claim to have solved the problem.

E

2 what to do

3 how to ride

4 whether to go

5 where to put

6 how to use

F

2 or do you want me to lend you some

3 or would you like me to shut it

4 or would you like me to show you

5 or do you want me to repeat it

6 or do you want me to wait

G

2 to stay with them

3 to call Joe.

4 him to be careful

5 her to give him a hand

H

2 I didn’t expect it to rain.

3 Let him do what he wants.

4 Tom’s glasses make him look older.

5 I want you to know the truth.

6 Sarah persuaded me to apply for the job.

7 My lawyer advised me not to say anything to the police.

8 I was warned not to believe everything he says.

9 Having a car enables you to get around more easily.

I

2 to do

3 cry

4 to study

5 finish

6 do

7 to do

8 drive

9 change

10 to work

 

  #hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthitoeic #etsTOEIC

Tiếp theo:


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019