Phát âm tiếng Anh - English Pronunciation in Use Intermediate - Car, Care - Học Hay


Đăng bởi Mỹ Anh | 10/09/2020 | 307
Học Phát âm tiếng Anh chuẩn theo giáo trình English Pronunciation in Use - Học Hay

Cách phát âm tiếng Anh các âm nguyên âm /a:(r)/ và /æ(r)/ - Học Hay

Thông thường âm /r/ ở cuối và nằm cạnh nguyên âm thường sẽ không được phát âm. Ví dụ, với nguyên âm A trong từ ‘car’, /r/ thường được lược bỏ và đọc thành /a:/.

A.

- Nghe âm /a:/. Nhìn vào hình hướng dẫn cách phát âm. 

- Nghe âm /a:/ trong các từ sau và so sánh chúng với các từ bên cạnh.

fur far four

bore bar bear

hurt heart hate

much march match

- Nghe và lặp lại các ví dụ dưới đây:

calm card cart 

star starve start 

harm halve half 

Nghe âm R được phát âm theo giọng Bắc Mỹ:

far bar heart march card star start charm chart

Ở các vùng Đông Nam nước Anh, chữ A nếu theo sau bởi S, F, TH, N thì thường được phát âm là /a:/:

ask fast after path bath dance aunt

Ở Bắc Mỹ, nếu chữ O đứng một mình cũng được phát âm là /a:/ như God, strong, lock, top.

 

B.

- Nghe âm /æ/. Nhìn vào hình hướng dẫn cách phát âm. 

- Nghe âm /æ/ trong các từ sau và so sánh chúng với các từ bên cạnh.

bar bear beer

shy share sure

dead dared died

stars stairs stays

- Nghe và lặp lại các ví dụ dưới đây:

square squares 

where where’s 

fair fairly 

“Sarah and Mary share their pears fairly.” 

Bài tập phát âm tiếng Anh - Học Hay

14.1 Tạo từ với phần đầu và phần đuôi sau và viết chúng vào đúng cột trong bảng. 

beginnings: ba fa ra da sta squa ca ha cha 

endings: r re lf ir rd rt lm 

words with the vowel /a:/  words with the vowel /æ/ 
   

 

14.2 Hoàn thiện đoạn đối thoại với các từ trong khung. Sau đó, nghe và kiểm tra đáp án. 

cars      cares       stars       stairs 

 

 

SID: This is a great life, with no worries or ...........! 

JOE: It would be nice if we had .................... though, Sid. 

SID: I didn’t say ...................., I said ....................!

JOE: Oh, I see. Not ...................., as in traffic, but .................... with an ES at the end!

SID: That's right. I’ve always loved sleeping under the ............................ 

JOE: But why? There’s hardly any space under the ....................!

SID: No, not ...................., ....................! You know, little lights in the sky.

JOE: Oh, ...........! I thought you said .................., that people walk up! 

 

14.3 Nghe các câu sau và xác định xem chúng được đọc với giọng Mỹ (Am) hay giọng Anh (Eng). 

Ví dụ: He asked her to dance. Eng

 

1 We started in March. 

2 It’s a fast car.

3 My heart's strong.

4 Where’s the bar?

5 It stops and starts.

6 A glass of beer. 

7 Was his hair dark or fair?

 

14.4 Nghe và chọn từ mà bạn nghe được 

1 Heart or hat? She put her hand on her heart / bat. 

2 Nowhere or no way? There’s nowhere / no way to go. 

3 Fair or far? It isn’t fair / far. 

4 Part or port? This is the main part / port of Athens. 

5 Bear or beer? That’s a strong bear / beer. 

6 Come or calm? She told me to come / calm down. 

 

Đáp án:

14.1

words with the vowel /a:/  words with the vowel /æ/ 
bar far dart star start car card cart calm half hard chart (and also... bard balm fart calf hart char)  bare rare dare fair stair square care hair chair (and also... fare stare hare) 

 

14.2

SID: This is a great life, with no worries or cares!

JOE: It would be nice if we had cars though, Sid.

SID: I didn’t say cars, I said cares!

JOE: Oh, I see. Not cars, as in traffic, but cares with an ES at the end!

SID: That’s right. I’ve always loved sleeping under the stars. 

JOE: But why? There’s hardly any space under the stairs!

SID: No, not stairs, stars! You know, little lights in the sky. 

JOE: Oh, stars! I thought you said stairs, that people walk up! 

 

14.3.

1 Am

2 Eng

3 Am

4 Am

5 Am

6 Eng 

7 Eng

 

14.4

1 heart

2 no way

3 far

5 beer

4 part

6 come 

 

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #phatamtienganh

Tiếp theo:


HOCHAY.COM - Đầu tư bởi công ty CP Học Hay

Trụ sở cơ quan: Số 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3510 7799

Email: lienhe@hochay.com

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0315260428 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07/09/2018

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019