Học tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Phỏng vấn và công việc (P1) - Học hay


Đăng bởi Khánh Ly | 06/08/2020 | 438
Học tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm - Phỏng vấn và công việc (P1) - Học hay

Video hội thoại mẫu Phỏng vấn và công việc (p1) - Tiếng anh giao tiếp - Tiếng anh cho người đi làm

Đang cập nhật

Những mẫu câu thường dùng giao tiếp khi phỏng vấn tìm việc - Tiếng anh giao tiếp

Tell me a little about yourself

·        "I attended MIT where I majored in Electrical Engineering. My hobbies include basketball, reading novels, and hiking."

Tôi đã học tại trường MIT chuyên ngành Kỹ sư điện. Sở thích của tôi là bóng rổ, đọc tiểu thuyết và leo núi.

 

·        "I grew up in Korea and studied accounting. I worked at an accounting firm for two years and I enjoy bicycling and jogging."

Tôi lớn lên ở Hàn Quốc và học ngành kế toán. Tôi đã làm việc ở công ty kế toán trong hai nă, tôi rất thích đạp xe và đi bộ.

 

·        "I’m an easy going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people and I like to always challenge myself to improve at everything I do."

Tôi là một người hoà đồng làm việc rất tốt với tất cả mọi người. Tôi rất giao thiệp với nhiều kiểu người khác nhau và tôi luôn muốn thử thách bản thân để cải thiện tất cả mọi việc  tôi làm.

 

·        "I’m a hard worker and I like to take on a variety of challenges. I like pets, and in my spare time, I like to relax and read the newspaper."

Tôi là một người siêng năng và tôi muốn đón nhận nhiều thử thách khác nhau. Tôi yêu thú cưng và trong thời gian rảnh, tôi thích thư giãn và đọc báo

 

·        "I’ve always liked being balanced. When I work, I want to work hard. And outside of work, I like to engage in my personal activities such as golfing and fishing."

Tôi luôn muốn mình ở trạng thái cân bằng. Khi làm việc, tôi muốn mình làm việc thật chăm chỉ. Và khi không vướng bận công viêc, tôi thích tận hưởng  các hoạt động cá nhân như chơi gôn và câu cá.

 

·        "I went to the University of Washington and majored in English Literature. I went to graduate school because I really enjoyed learning. Afterwards, I started my career at Boeing as a web content editor. I’ve been there for 3 years now. Although my emphasis is in writing, I like numbers. I think solving logic problems and riddles are quite fun. I also enjoy jogging, reading, and watching movies."

 

Tôi đã học ở trường đại học Washington và chuyên ngành văn học Anh. Tôi đã học tiếp trường sau đại học vì bản thân thực sự rất thích việc học. Sau đó, tôi đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại Boeing là một biên tập nội dung web. Tôi đã làm việc ở đó trong vòng 3 năm. Mặc dù tôi mạnh về việc viết, tôi cũng thích những con số. Tôi nghĩ việc giải quyết các vấn đề logic và bí ẩn khá là thú vị. Tôi cũng thích chạy bộ, đọc sách và xem phim.

What are your strengths?

·        "I believe my strongest trait is my attention to detail. This trait has helped me tremendously in this field of work."

Tôi tin rằng điểm mạnh của mình là sự chú trọng vào chi tiết. Chính điều đó đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực này.

 

·        "I've always been a great team player. I'm good at keeping a team together and producing quality work in a team environment."

Tôi luôn là một người đồng đội tốt. Tôi giỏi trong việc giữ tinh thần đội và cùng tạo ra chất lượng công việc trong môi trường đội nhóm.

 

·        "After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciated it."

Sau khi làm việc khoảng 2 năm, tôi đã nhận ra điểm mạnh của mình là khả năng xử lí một khối lượng lớn công việc trong vòng một thời gian ngắn. Tôi hoàn thành công việc đúng thời hạn và quản lý của tôi luôn đánh giá cao điều đó.

 

·        "My strongest trait is in customer service. I listen and pay close attention to my customer's needs and I make sure they are more than satisfied."

Thế mạnh của tôi là ở về dịch vụ khách hàng. Tôi lắng nghe và quan tâm nhất tới nhu cầu của khách hàng và tôi chắc chắn rằng họ cảm nhận còn hơn hai từ “hài lòng”

 

·        "A couple strengths I have are planning and execution, and working with people. I've always been very good at planning and detailing all the steps. Even in college, I would spend time organizing my week and planning a strategy to tackle each class or assignment. Executing a plan has always come easy for me as well. I believe it's due to proper planning. I also work with people very well in a way where I use the strengths of each individual in a team to produce the best results. Because of my easy going personality, I've been told by my directs that it's easy to approach me."

Hai thế mạnh mà tôi có là lên kế hoạch-thực hiện và làm việc với mọi người. Tôi luôn tốt trong việc lên kế hoạch và chi tiết từng bước đi. Thậm chí ở đại học, Tôi đã dành thời gian sắp xếp một tuần của mình và lên kế hoạch từng chiến lược để giải quyết mỗi lớp học hay bài tập. Việc thực hiện kế hoạch cũng luôn dễ dàng với tôi. Tôi tin rằng là do tôi đã lên kế hoạch đúng đắn. Tôi cũng làm việc rất tốt với mọi người theo cách sử dụng thế mạnh của từng cá nhân trong một đội để cho ra kết quả tốt nhất. Vì tính cách hoà đồng, tôi được nhận xét bởi… của tôi rằng tôi rất dễ để tiếp cận.

 

 

What are your weaknesses?

·        "This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I'm working on it by finishing my work ahead of schedule."

Điều này có lẽ xấu, nhưng ở đại học tôi thấy mình đã trì hoãn rất nhiều. Tôi đã nhận ra vấn đề này và tôi đang cải thiện  bằng cách kết thúc công việc trước thời hạn.

 

·        "I feel my weakness is not being detail oriented enough. I'm a person that wants to accomplish as much as possible. I realized this hurts the quality and I'm currently working on finding a balance between quantity and quality."

Tôi cảm thấy điểm yếu của bản thân là không chú ý đủ vào chi tiết. Tôi là người muốn hoàn thành công việc càng nhiều càng tốt. Tôi đã nhận ra điều này ảnh hướng xấu đến chất lượng công việc và hiện tại tôi đang cải thiện việc tìm sự cân đối giữa số lượng và chất lượng

 

·        "I feel my English ability is my weakest trait. I know this is only a temporary problem. I'm definitely studying hard to communicate more effectively."

Tôi nhận thấy khả năng tiếng anh là điểm yếu nhất của tôi. Tôi biết đây chỉ là vấn đề tạm thời. Tôi chắc chắn sẽ học chăm chỉ để có thể giao tiếp hiệu quả hơn.

 

·        "The weakest trait I struggled with was not asking for help. I always try to solve my own problems instead of asking a co-worker who might know the answer. This would save me more time and I would be more efficient. I'm working on knowing when it would be beneficial to ask for help."

Điểm yếu tôi đang phải vật lộn là không yêu cầu sự giúp đỡ. Tôi luôn cố gắng giải quyết vấn đề của mình thay vì đi hỏi người đồng nghiệp người có thể biết câu trả lời. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và tôi sẽ làm việc hiệu quả hơn. Tôi đang cải thiện để biết trường hợp nào có lợi khi tôi nên hỏi sự giúp đỡ từ đồng nghiệp.

 

·        "I think my weakest trait is my impatience. Whenever I work in a team and a member is not performing up to my expectations, I can get impatient and annoyed. I understand if they are working hard and their portion is difficult, but sometimes a person can't do the assignment due to incompetence or laziness. A while back I would get frustrated and start complaining, but I realized that I can help out by explaining things to some people and encouraging lazy people by reminding them of deadlines. I know it's bad to be impatient, but I'm definitely working on it."

Tôi nghĩ điểm yếu của mình là sự thiếu kiên nhẫn. Bất kì khi nào tôi làm việc nhóm và một thành viên không làm được như những kì vọng của tôi, tôi có thể trở nên thiếu kiên nhẫn và rất khó chịu. Tôi hiểu có thể họ làm việc chăm chỉ và phần việc của họ cũng khó, nhưng đôi khi một người không hoàn thành phần việc vì không đủ năng lực hoặc do lười biếng. Một lúc sau tôi sẽ bực bội và bắt đầu phàn nàn, nhưng tôi đã nhận ra tôi có thể giúp đỡ mọi người bằng việc giải thích cho họ và đốc thúc những người lười bằng việc nhắc nhỡ họ về hạn chót làm việc. Tôi biết việc thiếu kiên nhẫn rất tệ, nhưng tôi chắc chắn cải thiện nó.

 

·        "I'm too detail oriented. I never want to leave anything out and I want everything to be perfect. This is bad because it slows down my work. Initially, I tried to work faster to compensate, but that only made me sloppy. So I decided to put more emphasis on priority and planning. By doing so, I'm hoping that I can make the proper decisions on what to work on and what to intentionally leave out."

 

Tôi là một người quá chú trọng vào chi tiết. Tôi không bao giờ muốn bỏ qua bất kì điều gì và tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Và điều này sẽ trở nên rất tệ nếu nó làm chậm lại công việc của tôi. Lúc đầu tôi cố gắng hoàn thiện mọi việc nhanh hơn nhưng điều đó chỉ khiến tôi trở nên cẩu thả. Nên tôi quyết định đặt nhiều tầm quan trọng vào việc ưu tiên và lên kế hoạch. Làm như vậy tôi mong mình có có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn vào cái cần phát triển và cái cần buông bỏ.

What are your short term goals?

·        "My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for."

Mục tiêu ngắn hạn là tìm một vị trí tôi có thể tận dụng kiến thức và điểm mạnh mình có. Tôi muốn tham gia vào sự phát triển và thành công của công ty tôi làm việc.

 

·        "I've learned the basics of marketing during my first two years. I want to take the next step by taking on challenging projects. My short term goal is to grow as a marketing analyst."

Tôi đã học kiến thức nền tảng Marketing trong suốt 2 năm đầu tiên. Tôi muốn thực hiện bước tiến tiếp theo bằng cách tham gia vào các dự án thử thách. Mục tiêu ngắn hạn là trở thành một nhà chuyên phân tích marketing.

 

·        "As a program manager, it's important to understand all areas of the project. Although I have the technical abilities to be successful in my job, I want to learn different software applications that might help in work efficiency."

Là một quản lý chương trình, hiểu tất cả các mặt của dự án là rất quan trọng. Mặc dù tôi có khả năng kĩ thuật để thành công trong công việc của mình, nhưng tôi muốn học các ứng dụng phần mềm khác nhau giúp tôi đạt hiệu quả công việc.

 

·        "My goal is to always perform at an exceptional level. But a short term goal I have set for myself is to implement a process that increases work efficiency."

Mục tiêu của tôi là luôn thể hiện ở mức xuất chúng. Nhưng mục tiêu ngắn hạn tôi dành cho bản thân là hoàn thành quá trình làm tăng hiệu quả công việc.

 

·        "My short term goal is to learn everything I can about marketing. I want to find a position where I can contribute what I've learned through education and to gain real life experience. I believe the next couple of years will be very important to me and my immediate goal is to learn and become skilled in all aspects of marketing."

 

Mục tiêu ngắn hạn của tôi là học tất cả mọi thứ có thể về Marketing. Tôi muốn tìm một vị trí ở đó tôi có thể đóng góp những gì mình đã học được thông qua giáo dục và kinh nghiệm cuộc sống thực tế. Tôi tin vài năm tiếp theo sẽ rất quan trọng đối với tôi và mục tiêu ngay lúc này là học và có kĩ năn mọi khía cạnh của marketing.

What are your long term goals?

·        "I would like to become a director or higher. This might be a little ambitious, but I know I'm smart, and I'm willing to work hard."

Tôi muốn trở thành một giám đốc hoặc cao hơn. Điều này có chút tham vọng, nhưng tôi biết mình thông minh và tôi sẵn lòng làm việc chăm chỉ.

 

·        "After a successful career, I would love to write a book on office efficiency. I think working smart is important and I have many ideas. So after gaining more experience, I'm going to try to write a book."

Sau khi công việc thành công, tôi muốn viết một cuốn sách về tính hiệu quả làm việc văn phòng. Tôi nghĩ làm việc thông minh rất quan trọng và tôi có rất nhiều ý tưởng. Vậy nên sau khi có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi định viết một cuốn sách.

 

·        "I've always loved to teach. I like to grow newer employees and help co-workers where ever I can. So in the future, I would love to be an instructor."

Tôi luôn yêu thích giảng dạy. Tôi muốn phát triển nhiều nhân viên mới và giúp đồng nghiệp bất cứ nơi nào tôi có thể. Nên trong tương lai, tôi muôn trở thành một người hướng dẫn.

 

·        "I want to become a valued employee of a company. I want to make a difference and I'm willing to work hard to achieve this goal. I don't want a regular career, I want a special career that I can be proud of."

 

Tôi muốn trở thành một nhân viên được quý trọng của công ty. Tôi muốn tạo ra sự khác biệt và tôi sẵn lòng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu đó. Tôi không muốn một công việc bình thường, tôi muốn một công việc đặc biệt tôi có thể tự hào.

What do you want to be doing five years from now?

·        "In five years, I see myself as a valued employee of a company. I want to be an expert at my position and start training to be a manager."

Trong năm năm, tôi thấy bản thân là một nhân viên có giá trị của một công ty. Tôi muốn thành một chuyên gia ở vị trí của mình và bắt đầu đào tạo để trở thành một quản lý.

 

·        "In five years, I want to be a senior analyst. I want my expertise to directly impact the company in a positive way."

Trong năm năm, tôi muốn trở thành một nhà phân tích cao cấp. Tôi muốn chuyên môn của mình tác động trực tiếp đến công ty một cách tích cực.

 

·        "My goal is to become a lead in five years. Although not everyone gets promoted to this level, I believe I can achieve this goal through hard work."

Mục tiêu của tôi là trở thành một lãnh đạo trong năm năm tới. Mặc dù không phải ai cũng được thăng chức đến mức này, tôi tin rằng tôi có thể đạt được mục tiêu này thông qua làm việc chăm chỉ.

 

·        "Although I really enjoy working hands on as a mechanical engineer, I want to eventually become a manager. I want to continue gaining experience, and after learning many different aspects, I see myself in management."

Mặc dù tôi thực sự thích làm việc với một tư cách kĩ sư cơ khí, tôi muốn cuối cùng mình trở thành một quản lý. Tôi muốn tiếp tục tích luỹ kinh nghiệm và sau khi học nhiều khía cạnh khác nhau, tôi thấy mình trong hình ảnh của một người quản lý.

 

·        "Five years from now, I would like to see myself in a management position. I'm going to be learning and gaining practical experience until then, but eventually, I want to become a marketing manager. I know there are a lot of things to learn, but I'm going to be working hard for the next five years. I believe opportunities come to great workers and I'm going to try to be one of them."

Năm năm kể từ bây giờ, tôi muốn thấy mình ở vị trí quản lý. Tôi sẽ học và đạt được nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho đến lúc đó, nhưng cuối cùng tôi muốn trở thành quản lý marketing. Tôi biết có nhiều thứ để học, nhưng tôi định làm việc chăm chỉ trong 5 năm tiếp theo. Tôi tin cơ hội sẽ đến với những nhân viên tuyệt với và tôi sẽ là một trong số đó.

 

·        "Five years from now, I want to be a senior sales manager. I'm currently training to become a manager, and if I continue to work hard, I feel I'll have a management position soon. After gaining several years of experience as a sales manager, I want to be in a position where I can train and provide my expertise to newer sales managers."

 

Năm năm từ bây giờ, tôi muốn trở thành quản lý kinh doanh cao cấp. Tôi hiện tại huấn luyện để trở thành một quản lý, và nếu tôi có thể làm việc chăm chỉ, tôi thấy mình sẽ đạt được vị trí quản lý sớm thôi. Sau khi có vài năm kinh nghiệm như một quản lý kinh doanh, tôi muốn ở vị trí tôi có huấn luyện và truyền đạt chuyên môn của mình tới những quản lí kinh doanh mới hơn.

If you could change one thing about your personality, what would it be and why?

·        "I get easily frustrated at people who don't work very hard. But I know people have different work styles and different work habits. So if I could change something, I would like to be more understanding."

Tôi dễ thất vọng với người không làm việc chăm chỉ. Nhưng tôi biết mọi người có cách làm việc khác nhau và thói quen làm việc khác nhau. Nên nếu tôi có thể thay đổi một điều gì đó, tôi muốn trở nên tinh ý hơn.

 

·        "I have high expectations and I have these expectations on others. I think if I was more understanding, I could help other workers improve instead of being disappointed.”

Tôi là người luôn đặt kì vọng cao và tôi đặt những kì vọng ấy lên người khác. Tôi nghĩ rằng nếu mình thấu hiểu hơn, tôi có thể giúp những nhân viên khác cải thiện thay vì bị thất vọng.

 

·        "I would like to be more of a risk taker. I always do my work and complete it at an exceptional level, but sometimes taking a risk can make the work even better. I'm working on this by thinking the issue through and weighing the pros and cons."

Tôi muốn trở thành một người chấp nhận rủi ro hơn. Tôi luôn làm việc và hoàn thành nó ở mức độ xuất chúng nhất, nhưng đôi khi chấp nhận rủi ro lại khiến công việc trở nên tốt hơn. Tôi đang cải thiện diều này bằng cách suy nghĩ thấu đáo vấn đề và cân đo những mặt lợi và hại.

 

·        "I would like to be more of an extrovert. I'm a little quiet and a little closer to the introvert side. I would like to change this because I would appear more friendly."

Tôi muốn trở nên hướng ngoại nhiều hơn. Tôi khá là trầm tĩnh và hơi hướng nội. Tôi muốn thay đổi điều này vì tôi muốn trở nên thân thiện hơn.

 

·        "I wish I was more patient with people. I remember a manager I had a couple of years ago. He was very patient with everyone. Even workers that were not that smart and failed to understand a concept to perform the job. I remember thinking how can this person who can't understand this concept continue to work here. My manager took a different approach. He was understanding of this worker and explained the concept in a different way. He even explained how to view problems from a different perspective. That helped this worker and in time that worker became a strong contributor. So if I could change one thing about me, I would like to be more patient and understanding. I'm taking the steps to change for the better by remembering the actions of my past manager whenever I'm in a similar situation."

 

Tôi ước mình có thể kiên nhẫn hơn với mọi người. Tôi nhớ về một quản lý tôi làm việc vài năm trước. Anh ấy rất kiên nhẫn với tất cả mọi người. Thậm chí những nhân viên không được sáng dạ và không hiểu ý tưởng để thực hiện công việc. Tôi nhớ mình đã suy nghĩ làm sao người này có thể tiếp tục làm việc ở đây khi không thể hiểu được ý tưởng. Người quản lý của tôi lại có một cách tiếp cận rất khác. Anh ấy thông cảm với người nhân viên này và giải thích ý tưởng theo nhiều cách khác nhau. Anh ấy thậm chí giải thích cách để nhìn vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau. Điều đó đã giúp nhân viên này và lúc đó người nhân viên đó trở thành một người đóng góp mạnh mẽ nhất. Nên nếu tôi có thể thay đổi một điều gì đó về mình, tôi muốn mình kiên nhẫn hơn và thấu hiểu hơn. Tôi đang đi các bước để thay đổi tốt hơn bằng cách nhớ về hành động của người quản lý cũ bất cứ khi nào tôi ở hoàn cảnh tương tự.

 

 

#Tienganhgiaotiep #tienganhdilam #tienganhtheochude #tienganhvanphong #tienganh #tienganhgiaotiepthongdung #tienganhgiaotiepchonguoimoibatdau

Đang cập nhật


Công ty CP Giáo Dục Học Hay

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428

Trụ sở: 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3510 7799

TRUNG TÂM HỌC TIẾNG ANH ONLINE, TIẾNG ANH GIAO TIẾP, LUYỆN THI TOEIC, IELTS - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC HAY

Giấy phép kinh doanh số: 0315260428-001

Văn phòng: Lầu 3, 145 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0896 363 636

Email: lienhe@hochay.com - hochayco@gmail.com

Mạng xã hội HocHay - Giấy phép MXH số 61/GP-BTTTT ngày 19/02/2019